Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2009

Spis treści

 

Seminarium metodologiczne - 21.12.2009
Seminarium metodologiczne - 15.12.2009
Akademia Zarządzania Innowacjami
Newsletter 2/2009
Newsletter 1/2009
Zapytanie ofertowe w ramach projektu - "Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego" -  Termin złożenia oferty do 29.04.2009 r.
Konferencja - Governance jako droga zwiększania...
Zostań ekspertem
Nowy projekt badawczy EEDRI
Zapytanie ofertowe w ramach projektu - "Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju" 
Diagnozujemy potrzeby w obszarze szkolnictwa, związanego z przemysłem informatycznym
Akademia Zarządzania Innowacjami
Wyróżnienie dla Instytutu
Zaawansowane technologie - nowy projekt
Relacja z VII Regionalnego Forum Innowacyjnego
Własność intelektualna - symulator rozwoju innowacyjności
Środowisko innowacji
Transfer technologii - instytucje i instrumenty
Kadry dla innowacji

 

Seminarium metodologiczne - 21.12.2009
Metodyce mapowania technologii poświęcone było kolejne seminarium, które odbyło się 21.12.2009 r. w ramach projektu "Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju".
W trakcie spotkania, z udziałem Iwony Nowickiej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawicieli Politechniki Białostockiej, Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic oraz partnerów, przedyskutowano  czynniki decydujące o rodzaju i zakresie wykorzystania map technologii w projektach foresightowych i omówiono możliwości włączenia formalnych metod w celu zwiększenia ekonomicznej efektywności wykorzystania rezultatów mapowania technologii

Seminarium metodologiczne - 15.12.2009
W dniu 15.12.2009 r. w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym w Łodzi odbyło się seminarium poświęcone przedyskutowaniu zagadnień metodologicznych związanych z realizacją projektu Zaawansowane Technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrownoważonego rozwoju kraju. Omówiono zakres zrealizowanych i planowanych prac w ramach poszczególnych zadań w 2009 roku i pierwszym półroczu 2010 r. Przedyskutowano także dwa warianty opracowania map technologii:

  • opracowanie jednej mapy obejmującej trzy warstwy: Rynek, Produkt, Zasoby, uwzględniającej horyzont czasowy od 5 do ponad 15 lat
  • oraz opracowanie oddzielnie dwóch map: mapy technologii przyrostowych (horyzont czasowy 3-5 lat) oraz mapy technologii wyłaniających się (horyzont czasowy ponad 15 lat).

Partnerzy uzgodnili, że kolejne seminarium (21 grudnia 2009 r.) z udziałem ekspertów zewnętrznych poświęcone będzie przedyskutowaniu metodologii budowy map technologii.

Akademia Zarządzania Innowacjami
Szkolenia mają charakter zajęć teoretyczno-praktycznych i prowadzone będą w grupach 10-osobowych. Każdy uczestnik ma do przejścia dwumodułową ścieżkę szkoleniową (łącznie 40 godzin). Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych i w weekendy. Terminy i godziny zajęć będą ustalane w zależności od preferencji uczestników.
 
Metodologia programu szkoleniowego bazuje na internetowym narzędziu SAT, które służy do dokonania samooceny oraz analizy istniejących barier tak, aby ulepszyć zarządzanie innowacjami w firmie. Narzędzie to zostało stworzone na zlecenie Komisji Europejskiej przy współpracy międzynarodowego konsorcjum, którego liderem była firma A.T. Kearney. Narzędzie to zostało opracowane, w celu ujednolicenia modelu oceny i pomocy pracownikom w zarządzaniu innowacjami.
 
Podczas szkoleń wstępnych (16h warsztatów) uczestnicy nauczą się korzystania z platformy IMP3rove oraz rejestracji i wypełniania kwestionariusza SAT - kwestionariusza oceny poziomu zarządzania innowacjami w firmie. Ponadto uczestnicy przećwiczą zdobytą wiedzę nt. wypełniania narzędzia SAT na podstawie opracowanych na bazie doświadczeń z projektu IMP3rove autorskich materiałów szkoleniowych.
 
Podczas szkoleń rozszerzonych (24h warsztatów) zaprezentowane i omówione zostaną wyniki raportów powstałych z wypełnienia kwestionariuszy SAT oraz przedstawione działania naprawcze dla zdiagnozowanych problemów. Uczestnicy zdobędą wiedzę nt. najczęstszych problemów związanych z działalnością firmy w zakresie zarządzania innowacjami oraz nauczą się jak je rozwiązywać. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu kompleksowego zarządzania innowacjami, w tym m.in. formułowania strategii rozwoju firmy bazującej na innowacjach, tworzenia organizacji i kultury firmy sprzyjającej innowacjom.
 
Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu (tj. przejściu dwóch modułów szkoleniowych) otrzyma potwierdzenie ukończenia szkolenia, poparte certyfikatem z zakresu zarządzania innowacjami, gwarantującym znajomość narzędzia SAT, rekomendowanego przez Komisję Europejską. Certyfikat będzie sygnowany przez SWSPiZ - jedyną instytucję w Polsce posiadającą uprawnienia do korzystanie z narzędzia SAT - oraz A.T. Kearney – lidera projektu IMP3rove.
 
Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z biurem projektu: biuro@innowacyjni.pl , tel. +42 664 22 41 lub +42 250 54 50 (51)
 
--------------------
 
*) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Newsletter 2/2009
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem projektu "Żywność i żywienie w XXI wieku", który dostępny jest tutaj.


Newsletter 1/2009
Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem projektu "Żywność i żywienie w XXI wieku", który dostępny jest tutaj.

Konferencja - Governance jako droga zwiększania...
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej", która odbędzie się w dniu 20 listopada br. roku w Łodzi w siedzibie Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym działającego przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ul. Gdańska 121.
Konferencja stanowić będzie podsumowanie wyników badania, zrealizowanego w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu dotacji "Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności. II Edycja".

Celem badania było opracowanie propozycji wskaźników służących do pomiaru realizacji zasady good governance w odniesieniu do regionalnych systemów innowacji.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników projektu, a także zagranicznych oraz krajowych doświadczeń odnoszących się do praktycznych przejawów stosowania filozofii good governance w kontekście rozwoju regionalnych systemów innowacji. Sądzimy też, że będzie to doskonała okazja do podjęcia bezpośredniej dyskusji na temat sposobów oraz praktycznych przejawów budowy systemów innowacji w regionach naszego kraju.

Do udziału w tym spotkaniu zaproszeni zostali reprezentanci środowisk zaangażowanych w procesy budowy regionalnych systemów innowacji, przedstawiciele władz regionalnych oraz administracji centralnej.
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz formularzem zgłoszeniowym.

Zostań ekspertem
Konsorcjum jednostek naukowych i firm z sektora rolno-spożywczego rozpoczęło realizację projektu o charakterze foresightu technologicznego, zatytułowanego "Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego". Jego celem jest zdefiniowanie strategicznego programu badawczego dla sektora rolno-spożywczego oraz budowa partnerskich więzi pomiędzy nauką, gospodarką i administracją, będących podstawą innowacyjnego rozwoju w obszarze żywność i żywienie.

Skuteczność strategii rozwoju sektora zależy w dużej mierze od udziału w jej opracowaniu obecnych i przyszłych użytkowników i twórców technologii, a więc naukowców, kadry zarządzającej, technologów i pracowników działów B+R zakładów przemysłu spożywczego, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych, zawodowych, organizacji społecznych, biznesowych i konsumenckich oraz studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem. W związku z tym, chcemy zaprosić Państwa do udziału w naszym projekcie w charakterze ekspertów biorących udział w tzw. rundach delfickich, które mają na celu weryfikację hipotez technologicznych (procesowych i produktowych) wypracowanych we wcześniejszych analizach.

W metodzie tej Państwa wiedza zostanie wykorzystana do oceny prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy rozwoju przemysłu spożywczego i zasad racjonalnego żywienia. Bliższe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie projektu www.zywnoscizywienie.pl , na której możecie się Państwo też zarejestrować on-line w bazie ekspertów.

Każdy ekspert, który weźmie udział w rundach delfickich, otrzyma wynagrodzenie.

Nowy projekt badawczy EEDRI
Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej - to tytuł projektu, który rozpoczął się 1 sierpnia 2009 r. Głównym celem projektu jest dostarczenie władzom regionalnym wiedzy oraz narzędzi służących do innowacji zwiększenia efektywności interwencji publicznej w zakresie budowy regionalnych systemów innowacji.

W wyniku realizacji projektu eksperci oraz władze na szczeblu centralnym i regionalnym  otrzymają argumenty niezbędne do prowadzenia dyskusji nad przyszłością polityki spójności i rozwoju regionalnego. Korzyści odczują również naukowcy, którzy będą mieli możliwość bardziej praktycznego podejścia do swoich zainteresowań naukowych. Praktyczne rekomendacje będą stanowiły cenne źródło informacji na temat procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności. Projekt potrwa do 30 listopada 2009 r.

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Diagnozujemy potrzeby w obszarze szkolnictwa, związanego z przemysłem informatycznym
1 września Instytut EEDRI uruchamia nowy projekt Diagnoza  potrzeb edukacyjnych  w  obszarze szkolnictwa  zawodowego,  związanego  z przemysłem informatycznym. Do końca października 2010 roku realizatorzy zadań zamierzają dostarczyć szkołom zawodowym, kształcącym na potrzeby sektora informatycznego z terenu województwa łódzkiego rzetelnych, opartych na badaniach naukowych informacji na temat obecnych i prognozowanych potrzeb sektora i zarekomendować działania, które pozwolą dostosować ofertę edukacyjną szkół do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim. Jednym z celów jest także opracowanie kompleksowej prognozy przyszłych potrzeb sektora informatycznego w zakresie kształcenia zawodowego.

W wyniku realizacji projektu pozyskana zostanie rzetelna, nieosiągalna dotychczas wiedza na temat możliwości dostosowania szkolnictwa zawodowego związanego z sektorem informatycznym do potrzeb rynku pracy województwa łódzkiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Akademia Zarządzania Innowacjami
1 października 2009 r. rusza kolejny projekt Akademia Zarządzania Innowacjami, którego koordynatorem jest Instytut EEDRI. Głównym celem projektu jest wyposażenie 120 osób dorosłych pracujących w kluczowych dla woj. łódzkiego sektorach w kompetencje z zakresu zarządzania innowacjami.
Realizatorzy zamierzają znacznie podnieść poziom kwalifikacji z zakresu zarządzania innowacjami, aplikowania o środki unijne na wdrożenie rozwiązań innowacyjnych i umiejętność korzystania z narzędzia SAT, służącego do samooceny w zakresie zarządzania innowacjami  u osób pracujących w kluczowych dla woj. łódzkiego sektorach

Rekrutowane będą przede wszystkim osoby pracujące w kluczowych dla woj. łódzkiego sektorach, w tym: włókienniczym, odzieżowym, energii odnawialnej, telekomunikacyjnym, mediów, technologii informacyjnych, owocowo-warzywnym, mechatroniki, ochrony zdrowia.

Projekt realizowany w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wyróżnienie dla Instytutu
Instytut EEDRI otrzymał wyróżnienie w postaci certyfikatu "Partner przyjazny edukacji", które przyznało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Instytut Nowych Technologii. Dziękujemy za to wyróżnienie.

Zaawansowane technologie - nowy projekt
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy SWSPiZ przystąpił do kolejnego foresightu. Tym razem wspólnie z radomskim Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB realizowany będzie ogólnopolski projekt Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju.
 
Naukowcy, eksperci i praktycy przez 2 lata badać będą kierunki rozwoju technologii w wybranych obszarach, a także możliwości kształcenia nowoczesnych kadr i stworzenia nowych zawodów na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. 28 czerwca 2009 r. w Radomiu odbyło się pierwsze seminarium z udziałem obu zespołów. Więcej na temat projektu już wkrótce na stronie www.portaltechnologii.pl

Relacja z VII Regionalnego Forum Innowacyjnego

Zakończyło się VII Regionalne Forum Innowacyjne Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego. W dn.12-16 stycznia 2009 roku przedstawiciele kluczowych dla regionu jednostek i instytucji oraz władz województwa spotykali się w celu omówienia najważniejszych aspektów dotyczących rozwoju innowacyjnego województwa łódzkiego.

Pliki do pobrania:


12.01.20090 r. - Własność intelektualna - symulator rozwoju innowacyjności

Pierwsze seminarium poświęcone było zagadnieniom własności intelektualnej jako stymulatora rozwoju innowacyjności. Uczestnicy spotkania wiele czasu poświęcili omówieniu podstawowych problemów
dotyczących tej sfery gospodarki. Zgodni byli co do kwestii słabego poziomu współpracy pomiędzy sferą nauki a biznesem. Urszula Promińska z Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z kluczowych czynników wymieniła konflikt interesów pracodawcy i pracownika oraz niski poziom świadomości własności intelektualnej w firmach. Wspomniała również o powszechnym braku motywacji do pozyskiwania innowacji.

Przedsiębiorcy i naukowcy mówili też jednym głosem na temat słabego przygotowania kadr. Uczelnie nie są przygotowane do współpracy z przedsiębiorcami przy projektach i praktycznie nie ma mowy o kształceniu biznesowym. Poza tym absolwentom brakuje doświadczenia w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw -- mówił prof. Sławomir Wiak z Politechniki Łódzkiej.

Obecnie komercjalizacja nauki jest koniecznością, a nie tylko swoistą ekstrawagancją. W regionie nie brak osób, które to doskonale rozumieją. Nie ma także problemu z finansowaniem innowacji. Coraz więcej banków ma ofertę kredytowania przedsięwzięć, które mają podnieść poziom technologiczny firm -- przekonywała Halina Wyszomirska z BGK.

Współorganizatorem seminarium był Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi.13.01.2009 r. - Środowisko innowacji

Drugi dzień poświęcony był środowisku innowacji. W Sali Obrad Urzędu Marszałkowskiego zebrało się kilkudziesięciu naukowców oraz praktyków z Polski, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Bułgarii i Francji, a także reprezentantów administracji regionu łódzkiego. W Europie panuje dobry klimat dla innowacyjności, dlatego dobrze jest sprawdzić każde doświadczenie zagraniczne w kontekście wykorzystania go w naszym regionie - mówiła Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Takim sprawdzonym doświadczeniem jest tworzenie klastrów, które stają się coraz popularniejszą formą współpracy. Natomiast Jan Gunnarsson z Uniwersytetu w Kopenhadze przekonywał, iż współdziałanie firm zwiększa ich szanse na zaistnienie w kraju i świecie. Cenne z punktu widzenia regionu uwagi przedstawiła Bistra Vassileva z Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie, która przekonywała, że sprawą priorytetową jest identyfikacja klastra wiodącego w regionie, bo właśnie on zazwyczaj jest "lokomotywą", która ciągnie za sobą pozostałe przedsięwzięcia. Współorganizatorami seminarium były Urząd Marszałkowski i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.14.01.2009 r. - Transfer technologii - instytucje i instrumenty

Wiodącym zagadnieniem trzeciego dnia obrad był transfer nowoczesnych technologii. Goście z Finlandii i Wielkiej Brytanii zaprezentowali przykłady współpracy firm i jednostek badawczych w ich krajach czy regionach oraz ciekawe sugestie dotyczące modyfikacji działalności organizacji istniejących w Polsce. Zdaniem Marji Toivonen z Helsinki University of Technology region łódzki powinien się nastawić na generowanie usług wiedzochłonnych, natomiast firmy, które oferujątego typu usługi oraz te, które z nich korzystają powinny od samego początku rozwijać ścisłą współpracę.

David Smallbone z Kingston University mówił natomiast o znaczeniu tworzenia sieci współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w regionie łódzkim a bezpośrednimi wielkimi inwestycjami zagranicznymi. Jego zdaniem, taka współpraca może być motorem rozwoju lokalnych firm. Inicjatywa -- zdaniem brytyjskiego profesora - powinna jednak leżeć po stronie przedsiębiorstw łódzkich.

Ciekawą uwagę poczynił Julian Ingleby z Coventry University Enterprises, który sugerował budowę lub modyfikację istniejących parków technologicznych w takim kierunku, aby dążyć do ich wąskiej
specjalizacji w danej grupie technologii. Przekonywał, że nie warto budować parków, które specjalizują się we wszystkich technologiach. Zdecydowanie lepiej jest stworzyć kilka mniejszych, o węższym spektrum i inicjować ich współpracę. Takie rozwiązanie -- jak pokazuje praktyka Wielkiej Brytanii -- jest znacznie bardziej efektywne.

Spotkanie zamknęła dynamiczna dyskusja z udziałem przedsiębiorców, którzy mają swoje korzenie w nauce. Wynika z niej, że współpraca, do której zmierzamy wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Współorganizatorem seminarium była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


15.01.2009 r. - Kadry dla innowacji

Zagadnieniom kształcenia kadr dla innowacyjnych przedsiębiorstw poświęcone było seminarium, które odbyło się czwartego dnia VII Regionalnego Forum Innowacyjnego. Interesującą prezentację, z punktu
widzenia budowania klastrów miał szwedzki ekspert z Instytutu EEDRI, Kristofer Erlandsson. Jego zdaniem, istnienie sieci współpracy jest bardzo korzystne dla jakości zasobów ludzkich, bo powoduje podniesienie mobilności kadr. Natomiast rotacja pracowników z firm o zbliżonym profilu podnosi poziom ich wiedzy i w znacznym stopniu przyczynia się do transferu wiedzy.

Innym wystąpieniem, które wywołało dyskusję było przemówienie Janusza Moosa. Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego twierdzi, że współczesne systemy edukacyjne muszą wiązać się z gospodarką. Bez sprzężenia zwrotnego edukacja może kształtować umiejętności, które nie mają żadnego znaczenia w osiąganych kwalifikacjach zawodowych lub wymuszać przyswajanie wiadomości o nikłym znaczeniu dla procesów edukacyjnych dotyczących najnowszych technologii i technik pracy. Dlatego istnieje konieczność stworzenia systemu kształcenia modułowego.

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.