Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2007

Spis treści

Klaster owocowo-warzywny
Spotkanie ekspertów
Łódzki klaster owocowo-warzywny
Co przyniosło spotkanie ekspertów?
Kolejny projekt Instytutu EEDRI w sieci ENSR
Barwy włókiennictwa
Newsletter Loris Wizja 4/07
Szkolenie dla przedsiębiorców z sektora T/O
Wizyty studyjne w ramach projektu LORIS TEX
Szkolenie dla przedsiębiorców
Innowacyjne zarządzanie regionem – konferencja
Jak zyskać środki na rozwój klastera – warsztaty
Warto być innowacyjnym – wizyta studyjna w Niemczech i Czechach
Oferta pracy
Wizyta studyjna we Francji
Jasne barwy włókiennictwa
Jakość i innowacyjność – szansą przemysłu włókienniczego?
Zaproszenie do współpracy – nabór do Zespołu Ekspertów
Otwarci na innowacje
Innowacyjne kadry dla włókiennictwa
Ostatnia wizyta studyjna w Austrii

Lipiec-wrzesień

Klaster owocowo-warzywny [Spis treści]
Jest już gotowa wstępna koncepcja utworzenia regionalnego i ponadregionalnego klastera owocowo-warzywnego. Spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członków zarządu „Zjazdowa” (zobacz listę) odbyło się 16 lipca 2007 r. w Instytucie EEDRI.
Według ustaleń, klaster ponadregionalny obejmowałby dwa województwa: łódzkie i mazowieckie. Na jednym końcu znajdowałby się Rynek Hurtowy „Bronisze”, z drugiej – Rynek Hurtowy „Zjazdowa” w Łodzi. Obydwie sieci skupiałby producentów owoców i warzyw, przetwórców oraz regionalne rynki hurtowe. Rozwój klastera następowałby we współpracy i przy wsparciu jednostek naukowo-badawczych, zainteresowanych rozwojem sadownictwa i warzywnictwa. Zdaniem uczestników spotkania należy jak najszybciej ustalić skład i powołać do życia konsorcja dla obu klasterów przy współdziałaniu z samorządami terytorialnymi, które z kolei powinny udzielić wsparcia klasterowi.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu LORIS PLUS. Regionalna Strategia Innowacji. Kolejne zaplanowane jest na 20 lipca 2007 r.

Spotkanie ekspertów [Spis treści]
Spotkanie Zespołu Ekspertów w ramach projektu Loris Wizja. Regionalny Foresight Technologiczny odbędzie się we wtorek 31 lipca 2007 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Eksperci dyskutować będą na temat wiodących technologii przyszłości z uwzględnieniem następujących obszarów badawczych: mechatroniki, energetyki, ekobiznesu, włókiennictwa i produkcji odzieży oraz innych sektorów przemysłu i usług. Spotkanie jest częścią Rund Delfickich.

Łódzki klaster owocowo-warzywny [Spis treści]
Prawdopodobnie już w najbliższych dniach dojdzie do podpisania Listu Intencyjnego na rzecz utworzenia łódzkiego klastera owocowo-warzywnego. Jego szkic powstał podczas spotkania, które odbyło się 2 sierpnia 2007 r. w Instytucie EEDRI z udziałem reprezentantów producentów i przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata nauki, Urzędu Marszałkowskiego i Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. (zobacz listę) . Podczas spotkania omówiono koncepcję utworzenia łódzkiego klastera owocowo-warzywnego, jego założenia i promocję. Przedstawiciele przedsiębiorców wyrazili nawet chęć promocji sieci współpracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Podczas dyskusji została ustalona wstępna koncepcja podziału kompetencji i zadań w ramach konsorcjum klastera, a także określono jego potencjalny skład. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że klaster jest inicjatywą oddolną branży przetwórstwa spożywczego. Dlatego powinien zostać wsparty zapleczem naukowym i administracyjnym. Tylko taka współpraca gwarantuje, że będzie mógł efektywnie konkurować na rynku krajowym. Reprezentanci świata nauki i władz regionalnych stwierdzili, że należy jak najszybciej przygotować zarys strategii rozwoju klastera, a następnie określić jego formę organizacyjno-prawną, zadania partnerów i członków Grupy Inicjatywnej w taki sposób, aby przedsięwzięcie to mogło zostać jak najszybciej wcielone w życie.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu LORIS PLUS. Regionalna Strategia Innowacji. Następne zaplanowane jest na wrzesień 2007 r.

Co przyniosło spotkanie ekspertów? [Spis treści]
Jak określić kierunki rozwoju technologii oraz wskazać, które z nich są najbardziej przyszłościowe i mogą przełożyć się na rozwój sektorów przemysłu, a co za tym idzie, całego województwa łódzkiego? W jaki sposób można podnieść konkurencyjność regionu dzięki nowym technologiom? Eksperci (zobacz listę) reprezentujący różnorodne środowiska naukowe starali się odpowiedzieć na powyższe pytania podczas kolejnego spotkania Zespołu Ekspertów w ramach projektu Loris Wizja. Regionalny Foresight Technologiczny. Naukowcy dyskutowali na temat wiodących technologii i perspektyw ich rozwoju w poszczególnych gałęziach gospodarki.
Spotkanie odbyło się 31 lipca 2007 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Kolejny projekt Instytutu EEDRI w sieci ENSR [Spis treści]
Instytut EEDRI przystąpił do realizacji kolejnego projektu w ramach współpracy z siecią ENSR. Projekt nosi nazwę Działania innowacyjne, mające na celu zebranie dobrych praktyk związanych z mobilnością pracowników, wspomagających małe i średnie przedsiębiorstwa oraz publiczne służby zatrudnienia.
Projekt wpisuje się w ubiegłoroczną akcję upowszechniania mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, rok 2006 był Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników (EYWM). Założeniem akcji było zainicjowanie debaty w sprawie prawdziwych korzyści i wyzwań związanych z pracą za granicą lub zmianą zawodu.
Wbrew przyjętemu w Polsce stereotypowi na temat rosnącej fali ‘emigracji za pracą’ okazuje się, iż mobilność pracowników w Europie jest w porównaniu do innych regionów świata nadal niewielka. Jest to nie tylko niekorzystne dla pracowników, którzy tracą szansę na nową, interesującą pracę, ale również stan taki zmniejsza konkurencyjność gospodarki europejskiej w kontekście rywalizacji globalnej.
Dlatego jednym z głównych celów badań w ramach projektu jest identyfikacja i analiza dobrych praktyk w zakresie pobudzania mobilności pracowników (międzynarodowy najem pracowników, międzynarodowe umowy pracownicze itp.) w MSP różnych branż oraz w obszarze obsługi zatrudnienia.
Realizatorzy projektu przebadają przedsiębiorstwa w 32 krajach europejskich. Badania te posłużą zebraniu informacji na temat mobilności pracowników w MSP i dużych przedsiębiorstwach, częstotliwości tych przypadków, motywacji przedsiębiorstw, sytuacji pracowników dotkniętych tym problemem, związanych z tym barier, a także pomogą zebrać informacje o podejmowanych strategiach i metodach działania.
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przeprowadzi badania ankietowe w 20 polskich firmach, należących do takich działów gospodarki, jak: budownictwo, transport, usługi informatyczno-telekomunikacyjne, produkcja towarów oraz usługi finansowe i biznesowe.
Koordynatorem projektu jest Austrian Institute for SME Research (KMU Forschung Austria), a ‘pole badawcze’ w Polsce będzie nadzorowane przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.
Więcej na ten temat na:

1

Barwy włókiennictwa [Spis treści]
Zapraszamy przedsiębiorców z sektora tekstylnego, włókienniczego i odzieżowego, przedstawicieli otoczenia biznesu i pracowników jednostek naukowo-badawczych do udziału w dniach innowacji włókienniczo-odzieżowych BARWY WŁÓKIENNICTWA, które odbędą się w dn.18-21 września 2007.
Szczegółowy program poszczególnych spotkań dostępny w tym miejscu
Cykl konferencji, seminariów i warsztatów będzie okazją do zaprezentowania stanu sektora w regionie łódzkim, a także jego kondycji na tle Polski i krajów europejskich. Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z "dobrymi praktykami" w branży włókienniczej w innych regionach Europy. Na zakończenie BARW WŁÓKIENNICTWA planowana jest uroczystość podpisania Listu Intencyjnego na rzecz utworzenia Klaster Biopolimerów i Zaawansowanych Technologii Włókiennictwa.
Wydarzenie to jest podsumowaniem i zakończeniem badań prowadzonych w ramach projektu „Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny. LORIS TEX

Newsletter Loris Wizja 4/07 [Spis treści]
Newsletter dostępny jest pod tym adresem NEWS 4/07  

Szkolenie dla przedsiębiorców z sektora T/O [Spis treści]
Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach tekstylno-odzieżowych” (25-26 września 2007). Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat istoty funkcjonowania klastera oraz dowiedzą się, w jaki sposób innowacje mogą przekładać się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Organizatorem szkolenia jest Instytut EEDRI oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Bliższe informacje są dostępne na portalu internetowym Łódzkiego Centrum Transferu Innowacji i Technologii. Szkolenie odbędzie się w Pałacu Piorunów k. Łodzi i jest realizowane w ramach projektu LORIS TEX. Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny.
Zgłoszenia są przyjmowane na adres email: dajak@ciop.lodz.pl

Wizyty studyjne w ramach projektu LORIS TEX [Spis treści]
Przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji naukowo-badawczych wezmą udział w wizycie studyjnej na terenie Euroregionu Tekstylnego Liberec-Wrocław-Chemnitz (2-5.09.2007). Celem wyjazdu jest poznanie mechanizmów funkcjonowania Euroregionu oraz „dobrych praktyk” w zakresie współpracy między światem biznesu, nauki i władz regionalnych, które można skutecznie przenieść na grunt polski.
Uczestnicy zapoznają się również z działaniami podejmowanymi przez instytucje naukowe i otoczenia biznesu, które mają na celu wzmocnienie klastera. Polska delegacja wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi weźmie także udział w wizycie studyjnej, poświęconej funkcjonowaniu klastera i przemysłu włókienniczo-odzieżowego we francuskich miastach Lille i Lyon (10-14.09.2007).
Powyższe wizyty są realizowane w ramach projektu LORIS TEX. Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny.

Szkolenie dla przedsiębiorców [Spis treści]
Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w szkoleniu Podstawy rachunkowości w małej firmie które odbędzie się 19 września w Urzędzie Miasta Łodzi. Ma ono na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z samodzielnym prowadzeniem rachunkowości. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły

Innowacyjne zarządzanie regionem – konferencja [Spis treści]
Zapraszamy naukowców, przedsiębiorców oraz osoby zajmujące się kształtowaniem polityk regionalnych do udziału w konferencji „Foresight i benchmarking w innowacyjnym zarządzaniu regionem”.
Ma ona na celu prezentację doświadczeń zagranicznych ekspertów w zakresie posługiwania się inteligentnymi narzędziami kształtowania polityk regionalnych. Dr Günter Clar ze Steinbeis-Europa-Zentrum przedstawi zintegrowane podejście do benchmarkingu i foresightu oraz korzyści wynikające z ich zastosowania w innowacyjnym zarządzaniu regionem. Matthew Staton z A Bigger Splash Ltd zaprezentuje wizję rozwoju foresightu i odpowiedniego wykorzystania jego rezultatów. Podczas spotkania również dr Jan Skonieczny z Politechniki Wrocławskiej przedstawi doświadczenia dotyczące wykorzystania benchmarkingu w innowacyjnym zarządzaniu regionem Dolnego Śląska.
Konferencja odbędzie się 24 września w Warszawie. Zgłoszenia są przyjmowane na adres mailto:loriswizja@imp.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć lub telefonicznie do p. Ilony Sakowskiej tel.42 631 49 60 lub 42 631 49 092. Spotkanie jest realizowane w ramach projektu Loris Wizja. Regionalny foresight technologiczny.

Jak zyskać środki na rozwój klastera – warsztaty [Spis treści]
Analiza możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój klastera owocowo-warzywnego w regionie łódzkim była przedmiotem zajęć warsztatowych, które odbyły się 4-5 września 2007 r. w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Uczestnicy spotkania, pod kierownictwem wybitnego eksperta ds. analizy klasterowej, Kristofera Erlandssona [zobacz prezentację], dyskutowali m.in. na temat głównych celów i zadań, jakie stoją przed nimi w pierwszym okresie rozwoju klastra. Kristofer Erlandsson wzbogacił spotkanie prezentacją interesujących przykładów europejskich dobrych praktyk w zakresie rozwoju klasterów. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu Partnerstwo dla przyśpieszenia rozwoju przedsiębiorczości i MSP EEDRIPART.

Warto być innowacyjnym – wizyta studyjna w Niemczech i Czechach [Spis treści]
Zapoznanie się z funkcjonowaniem Euroregionu Tekstylnego Liberec-Wrocław-Chemnitz oraz z mechanizmami współpracy we wdrażaniu i przepływie innowacji między środowiskiem nauki i biznesu było głównym celem wizyty studyjnej (2-5.09.2007). Przedstawiciele polskich instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorcy i naukowcy (Instytut EEDRI, Politechnika Łodzka, Instytut Włókiennictwa) odwiedzili innowacyjne zakłady produkcyjne oraz instytucje zgrupowane w klasterach na terenie Czech i Niemiec.
Polska delegacja spotkała się z polskim rzecznikiem Euroregionu, Elżbietą Paradowską, która przedstawiła cele jego funkcjonowania oraz korzyści jakie niesie ze sobą dla firm i środowiska naukowego.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili przedsiębiorstwo COLOR-Textil Veredelung we Frankenbergu, które stanowi wzorcowy przykład firmy efektywnie pozyskującej i wdrażającej innowacyjne rozwiązania, a także Saksoński Instytut Badań Tekstylnych, który dzięki rozwiniętej sieci współpracy, stanowi instytucję kluczową dla przepływu wiedzy, ofert i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu włókienniczego. Główny punkt wizyty stanowiła dyskusja panelowa poświęcona zagrożeniom i wyzwaniom, przed jakimi stoi przemysł włókienniczo-odzieżowy. Podczas debaty uczestnicy zwrócili uwagę na podstawowe problemy z jakimi boryka się włókiennictwo. Okazało się, iż brak wykwalifikowanej kadry, niedostateczne zainteresowanie władz państwowych i regionalnych wspieraniem przemysłu odzieżowego oraz walka z nielegalną i niską jakościowo produkcją stanowi kwestię problematyczną także dla partnerów niemieckich.
Polska delegacja wizytowała również Uniwersytet Techniczny w Liberce, działający na rzecz klastera włókienniczo-odzieżowego CLUTEX oraz prywatny instytut naukowy Inotex Dwur Kralove – lidera w badaniach nad wysoką technologią i nanotechnologią w regionie.
Uczestnicy wyjazdu zgodnie stwierdzili, iż zaobserwowane modele współpracy i innowacyjne rozwiązania powinny zostać przeniesione na grunt polski. Skorzystanie z poznanych „dobrych praktyk” przyczyniło by się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności przemysłu włókienniczego nie tylko w regionie łódzkim, lecz także w skali całego kraju.
Wizyta została zrealizowana ze środków projektu LORIS TEX. Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny.
[zobacz galerie] [zobacz program]

Oferta pracy [Spis treści]
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ zatrudni księgową do rozliczania projektów unijnych.
Wymagamy:

  • znajomości przepisów Ustawy o Rachunkowości,
  • znajomości pełnej księgowości,
  • dobrej znajomości języka angielskiego,
  • wiedzy na temat rozliczania projektów unijnych, w szczególności 6.Programu Ramowego.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, proszone są o kontakt z Elżbietą Wójcik, tel.3(42) 664 66 44 lub przesłanie CV i listu motywacyjnego pod adres ewojcik@swspiz.pl

Wizyta studyjna we Francji [Spis treści]
Zapoznanie się z działaniami na rzecz budowania innowacyjnego regionu włókienniczego było celem wizyty studyjnej (zobacz program) w dwóch francuskich miastach: Lille i Lyonie (10-12.09.2007 r.). Uczestnicy wyprawy, wśród których – jak zwykle – znaleźli się przedstawiciele władz regionalnych województwa łódzkiego, naukowcy i łódzcy przedsiębiorcy mieli okazję do zapoznania się z różnego rodzaju pomysłami ożywiania innowacyjności regionalnej w sektorze włókienniczo-odzieżowym, które wdrożono w Lille.
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest system wspierania szkolnictwa zawodowego. Uniwersytet techniczny w Roubaix uruchomił specjalny program nauczania i wsparcie finansowe dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, co dość szybko przełożyło się na wzrost zainteresowania studiami włókienniczymi.
Ciekawostką z Lyonu natomiast może być funkcjonowanie tamtejszej izby przemysłowo-handlowej, w której znajdują się specjalne stanowiska pracy dla osób zajmujących się pozyskiwaniem inwestorów. Izba ta – co podkreślano wielokrotnie - bardzo ściśle współpracuje z władzami regionalnymi. A to z kolei przekłada się na konkretne efekty dla tamtejszego rynku. Warto dodać, że w Lyonie znajduje się ogromna sieć inkubatorów dla młodych projektantów, którzy mają do dyspozycji różne pomieszczenia służące rozwijaniu działalności gospodarczej oraz sieć butików. Mogą z nich korzystać za symboliczną opłatą przez pierwsze 2-3 lata. To oczywiście tylko kropla w morzu podejmowanych działań, które przyczyniają się do rozwoju sektora włókienniczo-odzieżowego w regionie i całej Francji. Część z nich z całą pewnością można implementować na rynek łódzki. Wiele jednak zależy od efektywności współpracy pomiędzy nauką, przemysłem a władzami miasta i regionu.
To była trzecia i zarazem ostatnia zagraniczna wizyta, zrealizowana w ramach projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX. Poprzedni wyjazd, do Niemiec i Czech odbył się w dn. 2-5.09.2007 r , a cykl wyjazdów zapoczątkowała wizyta we Włoszech [zobacz galerie] (12-15.06.2007 r.).

Jasne barwy włókiennictwa [Spis treści]
Barwy Włókienictwa zakończyły się sukcesem – oceniają organizatorzy cyklu spotkań, konferencji i dyskusji, które stały się doskonałą platformą do wymiany poglądów na temat kondycji przemysłu włókienniczo-odzieżowego w regionie łódzkim. Przedsiębiorcy i naukowcy, a także przedstawiciele władz samorządowych i regionalnych zaprezentowali swoją wizję rozwoju włókiennictwa i podniesienia jego konkurencyjności.
Podczas otwarcia konferencji prorektor SWSPiZ, dr hab. Łukasz Sułkowski zwrócił uwagę potrzebę współpracy środowisk nauki i biznesu tak, aby przemysł włókienniczo-odzieżowy i cały region mogły być bardziej konkurencyjne na rynku krajowym i europejskim. Również Marek Michalik, wiceprezydent Łodzi zauważył, że miasto potrzebuje klastera włókienniczego, ale inicjatywa wyznaczenia jego ram leży po stronie przedsiębiorców, którzy powinni określić swoje potrzeby i oczekiwania. Zdaniem Prezydenta kondycja tej gałęzi przemysłu uległa znacznej poprawie, co spowodowało otwarcie na nowo dyskusji o przyszłości włókiennictwa. Do wypowiedzi tej odniósł się kierownik projektu LORIS TEX, prof. Bogdan Piasecki z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, który podkreślił konieczność zmiany polityki władz miasta z defensywnej na aktywną w taki sposób, aby inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorców i naukowców mogły znaleźć nie tylko aprobatę lecz także rzeczywiste poparcie łódzkiego magistratu. W swojej prezentacji (zobacz prezentację) profesor podsumował także etapy realizacji i efekty projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX, jak również zaznaczył, iż region łódzki stoi przed wyzwaniem przekształcenia swojej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy, co zaowocuje zwiększeniem innowacyjności a zarazem konkurencyjności województwa.
W kolejnym wystąpieniu (zobacz prezentację) prof. Anna Rogut (Instytut EEDRI) położyła nacisk na potrzebę wypracowania skutecznych modeli współpracy między środowiskiem nauki, polityki i biznesu. Zwróciła także uwagę, iż należy dążyć do zmiany niekorzystnego wizerunku przemysłu włókienniczo-odzieżowego na nowoczesny i rozwojowy. – Trzeba rozwijać wiedzę i świadomość wśród społeczeństwa oraz decydentów politycznych. Tkaniny są źródłem tradycji i jednocześnie podstawą rozwoju Łodzi. A trzeba wiedzieć, że przemysł włókienniczy, podobnie jak energetyka, staje się strategiczna gałęzią gospodarki – stwierdziła prof. Rogut. – To od nas, przedsiębiorców, naukowców i polityków zależy, czy włókiennictwo stanie się motorem rozwoju regionu czy tonącym statkiem obniżającym jego konkurencyjność i niszczącym wizerunek - konkludowała.
Prof. Izabella Krucińska (Centrum Pro Humano Tex) skupiła się w swoim wystąpieniu (zobacz prezentację) na nowoczesnych technologiach, które są wdrażane w przemyśle włókienniczo-odzieżowym. Zwróciła uwagę, że współpraca między środowiskiem biznesu i nauki staje się coraz bardziej efektywna, jednak nadal napotyka na trudności związane z brakiem wykwalifikowanych kadr i informacji o nowoczesnych technologiach. Tego samego zdania była dyrektor Instytutu Włókiennictwa, Jolanta Mamenas, która zauważyła, że badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe zawsze powinny uwzględniać potrzeby przedsiębiorców (zobacz prezentację). Z kolei dr Monika Malinowska-Olszowy (Politechnika Łódzka) stwierdziła, że należy jeszcze bardziej zintensyfikować współpracę instytucji badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami w taki sposób, aby można wykreować innowacyjne produkty, które stały by się marką regionalną będącą znakiem rozpoznawczym województwa łódzkiego (zobacz prezentację). Za czynnik najistotniejszy dla rozwoju sektora włókienniczo-odzieżowego w regionie łódzkim dr Alicja Wołkanis z Ministerstwo Gospodarki uznała dialog społeczny środowiska nauki i biznesu z udziałem urzędów centralnych (zobacz prezentację). Świetnym przykładem takiej współpracy jest m.in. Portal transferu wiedzy w przemyśle włókienniczo-odzieżowym (zobacz prezentację), którego założenia zaprezentowała dr Katarzyna Majchrzycka (CIOP-PIB).
Podsumowaniem pierwszego dnia Barw Włókiennictwa stała się dyskusja panelowa z udziałem przedsiębiorców i naukowców. Podczas debaty Reiner Merkel z Niemiec przedstawił efektywne mechanizmy kooperacji przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w ramach sieci współpracy INNtex. Zaprezentował również osiągnięcia regionu tekstylnego Środkowej Saksonii i czynniki wpływające na wzrost jego konkurencyjności. (zobacz prezentację). Z kolei Tadeusz Porada (ŁIPH) oraz inni przedstawiciele przedsiębiorców zwrócili uwagę, że powstanie klastera biopolimerów i zaawansowanych technologii włókiennictwa jest szansą na rozwiązanie istniejących problemów w regionie łódzkim. Jacek Skwierczyński (Urząd Marszałkowski) stwierdził, iż kluczowym etapem dla rozwoju przemysłu włókienniczego jak i samego województwa będzie okres 2007-2013, w którym napływ środków z Unii Europejskiej zwiększy się. Pieniądze te muszą zostać efektywnie spożytkowane. Uczestnicy dyskusji zauważyli potrzebę szerzenia informacji na temat klastera i korzyści jakie niesie on ze sobą wśród przedsiębiorców. Do tego niezbędna jest codzienna praca organiczna. Konieczne jest również wsparcie idei ze strony władz lokalnych i regionalnych oraz mediów w taki sposób, aby informacja o klasterze dotarła do szerokiej szerzy odbiorców. Klaster przyczyni się do wzrostu atrakcyjności szeroko pojętego przemysłu włókienniczego, przed którym stoją ogromne perspektywy rozwoju. Potrzeba zatem zachęcić młode pokolenie, aby chciało związać swoją przyszłość z tym przemysłem.
Spotkanie rozpoczynające cykl konferencji Barwy Włókiennictwa odbyło się 18 września 2007 roku w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu LORIS TEX. Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny.
[zobacz galerię]

Jakość i innowacyjność – szansą przemysłu włókienniczego? [Spis treści]
Europa się obudziła, że przemysł włókienniczy ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Ameryka tradycyjnie zorientowała się o tym wcześniej, a my – region łódzki - jesteśmy potęgą w przemyśle tekstylno-odzieżowym na skalę europejską – tymi słowami Waldemar Biliński (FARBOLUX) rozpoczął drugi dzień cyklu konferencji Barwy Włókiennictwa. Innowacje w przemyśle włókienniczo-odzieżowym (18-21.09.2007).
Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak skutecznie współpracować i konkurować na rynku europejskim, oraz czy innowacyjne zastosowanie chemii w przemyśle włókienniczym przełoży się na wzrost jego atrakcyjności. Kazimierz Kubiak (Instytut EEDRI) zauważył, że niezbędna jest współpraca nauki i przemysłu – Klaster jest jak muzyka, w której pojedyncze dźwięki same nic nie znaczą, jednak zgrane ze sobą tworzą piękna melodię. Tak też jest ze współpracą przedsiębiorców i naukowców – stwierdził.
Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy FARBOLUX – gospodarza spotkania, którzy w swojej prezentacji zarysowali drogę rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi po roku 1989, a także jego perspektywy na przyszłość. Zdaniem prelegentów obecnie o innowacyjnym i konkurencyjnym włókiennictwie decydują przede wszystkim: wysoka jakość produktów zagwarantowana przez nowoczesne technologie, niskiestrong koszty produkcji, oraz terminowość wykonania usługi. Nie bez znaczenia jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadr.
Sylwia Kosińska z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI zwróciła uwagę na potrzebę dobrego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w firmach i przedstawiła założenia projektu IMP3rove. Zarządzanie innowacjami. Stwierdziła, iż aby stawać się bardziej efektywnymi i konkurencyjnymi, przedsiębiorcy powinni wsłuchiwać się w opinie klientów oraz korzystać z doświadczenia i wiedzy doradców. (zobacz prezentację)
Podczas spotkania przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych m.in. Instytutu Włókiennictwa oraz Instytutu Barwników i Produktów Organicznych zaprezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie współpracy z firmami z branży włókienniczo-odzieżowej. Przedstawili przykłady innowacyjnych produktów wdrożonych na rynek, a także nowoczesne metody barwienia tkanin, zgodnie z europejskimi normami jakości i ochrony środowiska. Spotkanie zakończyła prezentacja osiągnięć Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów oraz wystąpienie Aleksandry Wlazłowicz z Lyonu dotyczące perspektyw rozwoju Łodzi jako „miasta mody”. Po zakończeniu seminarium, uczestnicy spotkania mieli okazję oglądać halę produkcyjną zakładu włókienniczego Farbolux-Biliński.
Konferencja odbyła się dnia 19 września 2007 w siedzibie Zakładu Włókienniczego FARBOLUX-Biliński i została zrealizowana w ramach projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX, którego koordynatorem był Instytut EEDRI przy SWSPiZ.
[zobacz galerię]

Zaproszenie do współpracy – nabór do Zespołu Ekspertów [Spis treści]
Zachęcamy do zapoznania się z informacją o naborze do Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W Programie biorą udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Stanowi on ważną platformą współpracy i wymiany informacji między wymienionymi środowiskami. Jednym z etapów Narodowego Programu Foresight Polska 2020 jest badanie Delphi. Jego celem jest określenie priorytetowych kierunków rozwoju badań naukowych, które mogą zostać wykorzystane w praktyce gospodarczej. Ważnym jest, aby umożliwić udział w badaniu jak najszerszej grupie ekspertów.
Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Zespole są proszone o kontakt e-mail npf2002@pentor.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć Bliższe informacje na temat naboru oraz Narodowego Programu Foresight Polska 2020 są dostępne na stronie www.foresight.polska2020.pl

Otwarci na innowacje [Spis treści]
Prezentacja oferty technologicznej Politechniki Łódzkiej i instytutów naukowo-badawczych dla przemysłu tekstylno-odzieżowego oraz zagadnienia efektywnych metod wdrażania nanotechnologii w przemyśle włókienniczym były głównymi tematami spotkania „Otwarci na innowacje”, które odbyło się 20 września 2007 r. w ramach trzeciego dnia cyklu konferencji i seminariów Barwy Włókiennictwa. Innowacje w przemyśle włókienniczo-odzieżowym (18-21.09.2007).
Jadwiga Sójka-Ledakowicz z Instytutu Włókiennictwa przedstawiając przykłady wdrożeń nowych technologii w dziedzinie medycyny i ochrony środowiska nad biomateriałami i inteligentnymi tekstyliami (zobacz prezentację), stwierdziła, iż dzięki tym badaniom instytut, który reprezentuje doskonale wpisuje się w proces transformacji przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny. Podkreśliła duże znacznie konsolidacji łódzkich instytutów włókienniczych dla przyszłej współpracy z przedsiębiorcami. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami włókienniczymi prowadzą także inne łódzkie instytuty: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (zobacz prezentację dr Danuty Ciechańskiej) oraz Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX (zobacz prezentację dr Elżbiety Witczak). Obie jednostki badają możliwości innowacyjnego wykorzystania tkanin i włókien we wszystkich gałęziach przemysłu, także w zbrojeniowym. Zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania tych surowców do produkcji odzieży ochronnej, umundurowania służb.
Konferencja stała się okazją do zaprezentowania dorobku naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX przy Politechnice Łódzkiej. Szefowa Centrum, prof. Izabella Krucińska przytoczyła przykłady projektów zrealizowanych we współpracy z łódzkimi przedsiębiorstwami. Stwierdziła, że współpraca nauki i przemysłu już daje widoczne efekty, które przynoszą korzyści nie tylko dla środowiska naukowego i biznesowego, ale też przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności gospodarki regionu łódzkiego. Zaprezentowała przykłady innowacyjnych wdrożeń w branży medycznej i w dziedzinie ratownictwa. Zwróciła uwagę, iż przyszłością przemysłu włókienniczego są nanowłókna, tekstylia biodegradalne i bakteriostatyczne oraz wyroby tekstroniczne - monitorujące czynności życiowe człowieka.(zobacz prezentację). Praktycznemu wykorzystaniu nanotechnologii w różnych gałęziach przemysłu poświęcona była także prezentacja przygotowana przez prof. Bogumiła Łaszkiewicza z PŁ (zobacz prezentację).
Cykl wystąpień zakończyła prezentacja internetowej platformy współpracy łódzkich firm i jednostek naukowo-badawczych www.nauka-biznes.org.pl, (zobacz prezentację).
Kulminacyjnym wydarzeniem dnia było uroczyste podpisanie listu intencyjnego na rzecz utworzenia klastra biopolimerów i zaawansowanych technologii włókiennictwa. Swoje podpisy złożyli rektorzy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Politechniki Łódzkiej, jednostek naukowych, władz regionalnych województwa łódzkiego oraz przedsiębiorcy. Klaster ten ma – zdaniem sygnatariuszy listu - przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności przemysłu włókienniczego regionie oraz wzmocnienia współpracy środowiska nauki i biznesu.
Konferencja została zrealizowana w ramach projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem, przygotowanym przez Politechnikę Łódzką

Innowacyjne kadry dla włókiennictwa [Spis treści]
Perspektywy kształcenia młodych i dorosłych dla potrzeb przemysłu włókienniczo-odzieżowego, efektywne modele nauczania oraz zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego w oczach opinii publicznej – to główne zagadnienia poruszane podczas seminarium Innowacyjne kadry-inwestycja w przyszłość, które odbyły się 21.09.2007 r, w ostatnim dniu cyklu konferencji Barwy Włókiennictwa. Innowacje w przemyśle włókienniczo-odzieżowym (18-21.09.2007r). Nauczyciele i wychowawcy, a także przedstawiciele środowiska naukowego i przedsiębiorcy dyskutowali nad kierunkami rozwoju kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z branży włókienniczej.
Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zwrócił uwagę na brak dobrej marki szkolnictwa zawodowego. Stwierdził, że potrzebna jest praca nad zmianą opinii społecznej, która opiera się na stereotypie, że kształcenie zawodowe jest gorsze od ogólnokształcącego. Zwrócił uwagę, iż edukacja powinna być zintegrowana z potrzebami rynku i powinna stanowić odpowiedź na przemiany gospodarcze. - W gospodarce opartej na wiedzy potrzeba specyficznie wykształconej kadry. Trzeba kształcić modułowo, dla potrzeb konkretnych przedsiębiorców – przekonywał.
Inni prelegenci podkreślali wzrost zapotrzebowania na zawody związane bezpośrednio lub pośrednio z przemysłem włókienniczym takie jak: szwaczka, krawiec, tapicer czy tkacz. Zgodzili się, że kształcenie zawodowe, które załamało się kilka lat temu, wymaga szybkich działań naprawczych.
Przedsiębiorcy biorący udział w konferencji wyrażali konieczność współpracy nauki i biznesu także na gruncie udoskonalania i uaktualniania modeli nauczania i dostosowywaniu ich do bieżących potrzeb rynku. – My, przedsiębiorcy nie potrzebujemy magistrów. Jest nam potrzebna wykwalifikowana siła robocza – mówiła przedstawicielka przedsiębiorców, dr Małgorzata Brzezińska. Z tą opinią zgodziła się również Wiesława Zewald (Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego), która zauważyła potrzebę kształcenia osób dorosłych. – Ci ludzie nie muszą zdobywać od razu tytułu magistra, ważne jest kształcenie w szkołach policealnych – przekonywała uczestników spotkania – w tym celu uruchomiono przy Urzędzie Marszałkowskim Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii. Zainteresowanie jej ofertą przerosło najśmielsze oczekiwania fundatorów, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na nowoczesne kształcenie, które zapewni przyszłym absolwentom miejsca pracy, a przedsiębiorcom wykwalifikowane kadry.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX .

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami i wnioskami z konferencji

Ostatnia wizyta studyjna w Austrii [Spis treści]
Zapoznanie się z praktycznymi aspektami budowy polityk proinnowacyjnych oraz pogłębienie wiedzy na temat podejmowania konkretnych działań wspierających innowacje przez środowisko naukowe i instytucje otoczenia biznesu to główne cele ostatniej wizyty studyjnej w ramach Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS. Podczas wyjazdu do Austrii (20-21 września 2007 r.) miało miejsce wstępne nakreślenie i poddanie dyskusji dalszego planu działań podejmowanych w projekcie, czyli tzw. Planu Akcji.
Łódzka delegacja odwiedziła instytucje badawcze i naukowe Dolnej Austrii wdrażające bezpośrednio w praktyce najnowsze rozwiązania, technologie i patenty naukowe. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznania się z praktycznymi aspektami budowy polityk sprzyjających wdrażaniu innowacji w regionie oraz pogłębienia wiedzy na temat konkretnych działań środowiska naukowego i otoczenia biznesu w tym zakresie. W trakcie prezentacji i wizyt w jednostkach naukowo-badawczych, podkreślano szczególną rolę partnerstwa, ścisłej współpracy z jednostkami B&R oraz aktywnego wsparcia ze strony władz regionu Dolnej Austrii we wdrażaniu i w praktycznym wykorzystaniu potencjału naukowego regionu.
Wszystkie odwiedzone prze łódzką delegację jednostki badawcze, działają na terenie Centrum technologii w miejscowości Tullin, oddalonej o ok. 50 km od Wiednia. W centrum wdrażany jest program Technopol, koordynowany przez Ecoplus - agencję landu wspierającą biznes Dolnej Austrii. Agencja ta wspiera aktywnie współpracę jednostek B&R i biznesu; prowadzi monitoring projektów B&R, szczególnie tych, które opierają działalność na najnowszych technologiach. Wspiera także kooperację w zakresie tworzenia sieci i klastrów, pomaga firmom (szczególnie rozpoczynającym działalność) w znajdowaniu korzystnych lokalizacji biznesowych. Jest platformą współpracy między przedsiębiorstwami.
Program Technopol w sposób aktywny wspiera rozwój nowych technologii w regionie. Wspomaga tzw. centra kompetencji łączące działania instytucji badawczo-rozwojowych i biznesowych w zakresie: poszukiwania partnerów, zarówno na terenie Austrii, jak i krajów Europy centralnej i wschodniej; tworzenia sieci i struktur klastrowych; poszukiwania atrakcyjnych terenów pod działalność gospodarczą; wdrażania nowych technologii i zagadnień związanych z integracją europejską.
Wdrażanie programu rozpoczęło się w 2004 roku. Przewidywany czas jego trwania to 7 lat. Program realizowany jest w Krems, Tullin i Wiener Neustadt. Opiera się on na ścisłej współpracy: jednostek B&R, uczelni wyższych oraz biznesu. Głównym jego celem jest wsparcie istniejących już struktur i jednostek B&R pod kątem intensywnego rozwoju technologicznego: od stadium patentu, nowej technologii, poprzez koordynację projektów badawczych, aż po wdrażanie nowopowstałych rozwiązań technologicznych w praktyce rynkowej.
Działalność rozwijających się intensywnie technopoli w Krems, Tullin i Wiener Neustadt, to przede wszystkim wzmacnianie transferu technologii, czyli sprawna realizacja nowych rozwiązań i wprowadzanie ich na rynek. Technopole współpracują także z fundacjami zajmującymi się wdrażaniem nowych technologii i aktywnym wspieraniem biznesu. Technopol w Tullin łączy świat nauki i biznesu; pełni także niejako funkcję marketingową kreując Dolną Austrię na region, którego gospodarka oparta jest na najnowszych technologiach.
W trakcie wyjazdu odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu Zarządzającego projektu LORIS PLUS, podczas którego wstępnie nakreślono i poddano dyskusji dalszy plan działań podejmowanych w projekcie. Przedstawiciele koordynatora projektu (Uniwersytetu Łódzkiego): prof. Bogdan Piasecki i Magdalena Raszka zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu LORIS PLUS w ramach benchmarkingu regionalnego, analizy klasterowej oraz audytu technologicznego i innowacyjnego oraz foresightu regionalnego. Ekspert projektu dr dr Steve Johnson przedstawił wstępne sugestie na temat dalszego planu działań w projekcie w oparciu o wyniki badań empirycznych. Błażej Moder Zastępca Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił natomiast zarys strategii monitoringu i ewaluacji projektu. W trakcie dyskusji panelowej, partnerzy projektu omówili i skomentowali dokument przygotowany przez koordynatora, podsumowujący badania empiryczne i plan dalszych działań w projekcie.
Organizatorzy, uczestnicy wyjazdu. Organizatorem wizyty studyjnej było KNOWBASE (Centrum Doskonałości Uniwersytetu Łódzkiego) - koordynator projektu LORIS PLUS, przy ścisłej współpracy z rządem landu Dolna Austria. W wyjeździe udział wzięli: przedstawiciel regionu łódzkiego: Elżbieta Hibner (Członek Zarządu Województwa Łódzkiego); przedstawiciele koordynatora projektu: prof. Bogdan Piasecki, Magdalena Raszka (KNOWBASE, Uniwersytet Łódzki) oraz partnerzy projektu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (Błażej Moder, Wiceprezes Zarządu); Instytut EEDRI (prof. Anna Rogut); partner włoski CIRP (prof. Francesco Losurdo); partner austriacki land Dolna Austria (Irma Priedl, Departament Innowacji i Technologii Landu i Hans Christian Jäger, firma konsultingowa Ideum) i ekspert w projekcie Steven Johnson.

Prezentacje do pobrania:

 

/p
NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.