Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

Publikacja końcowa projektu Akademia Zarządzania Innowacjami

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Akademia Zarządzania Innowacjami. Doświadczenia projektowe" Książka pod redakcją Moniki Fabińskiej zawiera nie tylko podsumowanie projektu, ale także wiele praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców, dotyczących aplikowania o środki unijne. Ponadto przedstawia kierunki poszukiwań innowacji w organizacjach oraz wpływ różnego rodzaju czynników na ich rozwój.Nowoczesne Technologie dla Włókiennictwa. Szansa dla PolskiNarzędzie do rund delfickich

Przedstawiciele wszystkich partnerów w projekcie Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski  spotkali się 14 lipca 2011 r. w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ w celu przetestowania funkcjonowania wirtualnego narzędzia do przeprowadzenia rund delfickich. Jednocześnie zweryfikowane zostało brzmienie hipotez zgłoszonych przez specjalistów zaangażowanych w projekt.
Platforma pozwoli na udostępnienie hipotez do oceny przez ekspertów zewnętrznych.
Projekt zakłada, że wyniki tego badania zostaną opracowane na podstawie odpowiedzi 400 ekspertów.

[zobacz galerię]Jem, by lepiej żyć - podsumowanieNowoczesne technologie w ekologii i przemyśle

Konferencja końcowa projektu

Ostatnim punktem realizacji projektu Akademia Zarządzania Innowacjami i zarazem pretekstem do podsumowania zadań była konferencja udziałem trenerów, ekspertów oraz uczestników szkoleń. Odbyła się ona 14 kwietnia 2011 r. w Instytucie Europejskim. Konferencja była też okazją do zaprezentowania planów związanych z kolejną edycją szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Innowacjami 2 oraz do przedstawienia możliwości pozyskiwania środków europejskich i innej pomocy na rozwój innowacyjności.                                  

Omawiając przeprowadzone działania, Monika Fabińska z Instytutu EEDRI (kierownik projektu) powiedziała o nadspodziewanie dużym zainteresowaniu szkoleniami i o sukcesie, którym było stworzenie dodatkowej grupy szkoleniowej. W rezultacie 81 kobiet i 49 mężczyzn reprezentujących 110 firm z regionu łódzkiego znacząco podniosło wiedzę z zakresu kompleksowego zarządzania innowacjami na bazie metodologii projektu IMProve -  narzędzia SAT.

Aż 90% uczestników szkoleń jest zainteresowanych kontynuacją nauki. W związku z tym, zespół realizatorów projektu, biorąc pod uwagę całe zdobyte doświadczenie, zamierza zaprojektować i zrealizować kolejną edycję szkoleń. Wstępnie planuje się wprowadzić podział na grupy podstawowe (45 miejsc) i dla zaawansowanych (50 miejsc).

Prelegentami konferencji byli zaproszeni eksperci z Urzędu Marszałkowskiego i Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy prezentowali możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i drogi uzyskiwania pomocy na rzecz rozwoju innowacyjności. Łukasz Siekiera z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi działania te podzielił na dwa komponenty: zarządzanie środkami unijnymi i działalność Departamentu ds. Przedsiębiorczości. Przekonywał, że jego urząd stara się pomagać w promocji przedsiębiorców, np. podczas konferencji, na których pozwala się prezentować ofertę prywatnych firm. Zachęca się i wspomaga firmy, które chcą brać udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach, udziela się patronatów dla różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez przedsiębiorców.

Urząd wspiera nie tylko poszczególne firmy, ale także całe branże. Co roku organizowana jest przynajmniej jedna konferencja dla strategicznych branż województwa łódzkiego: energetycznej, biotechnologii, spożywczej, mechatroniki czy włókienniczej. Kolejnym aspektem funkcjonowania Departamentu jest pomoc w nawiązywaniu i realizacji współpracy międzynarodowej. Bardzo ważnym obszarem działalności jest – zdaniem Łukasza Siekiery -  wsparcie klastrów dla rozwoju przedsiębiorczości.

Marcin Węgierski z ŁARR skupił się natomiast na środkach, które można pozyskać z obecnego i kolejnego okresu programowania. Jeżeli chodzi o obecny (2007-2013), to ponad połowa środków została już wykorzystana. Omówił jednocześnie działania, z których będą jeszcze ogłaszane konkursy.

O nowym okresie finansowania obecnie nie ma zbyt wielu informacji. Wiadomo natomiast, że został przyjęty dokument strategiczny, który wskazuje na kierunki rozwoju preferowane przez Unię Europejską, co przełoży się na politykę regionalną poszczególnych państw. Cel nowej polityki jest taki, że środki wpuszczone do gospodarki mają umożliwić wielokrotne wykorzystanie ich przez różne podmioty. W związku z tym zasadniczą planowaną zmianą będzie to, że pieniądze nie będą przyznawane w formie bezpośredniej dotacji inwestycyjnej, jak to ma miejsce obecnie, tylko w formie np. funduszy pożyczkowych czy poręczeniowych na preferencyjnych warunkach.

Kolejnymi prelegentami byli trenerzy, którzy omawiali między innymi możliwości pozyskiwania pomysłów na innowacje oraz bariery, które mogą się pojawić przy próbie ich wdrożenia. Konferencję zakończyło wystąpienie jednej z uczestniczek projektu, Urszuli Greń, reprezentującej jedną z łódzkich firm konsultingowych, która podzieliła się z słuchaczami własnymi doświadczeniami w pozyskiwaniu środków na rozwój innowacji.

Współorganizatorem konferencji była Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, partner w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w drugiej edycji szkoleń, prosimy o kontakt z Instytutem EEDRI, tel. +42 664 22 41.

Pobierz prezentacje:Konferencja kończąca projekt Żywność i żywienie w XXI w.

Jak będzie rozwijał się polski sektor spożywczy w najbliższych latach? Jakie są najważniejsze kierunki prac badawczo-rozwojowych? Jak podnieść poziom konkurencyjności polskiej żywności w Europie? Jakie są możliwości wdrożenia najnowocześniejszych technologii do polskich przedsiębiorstw? To tylko część pytań, na które próbowali odpowiedzieć sobie realizatorzy projektu Żywność i żywienie w XXI wieku-wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego oraz eksperci zewnętrzni i uczestnicy konferencji końcowej, która odbyła się 28 kwietnia 2011 r. w warszawskiej filii SWSPiZ. Konferencja była przede wszystkim okazją do zaprezentowania wyników dwuletniego foresightu prowadzonego przez Konsorcjum, składające się z: Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (dawny INSAD), Instytutu EEDRI, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz SM Mlekpol. Omówiono między innymi przyszłość rozwoju technologii spożywczych. Sesję dotyczącą tego zagadnienia prowadził prof. A.Babuchowski. Moderatorem części drugiej, dotyczącej możliwości komercjalizacji wyników badań był z kolei prof. Stanisław Zięba.

 

Eksperci biorący udział w projekcie stworzyli 4 możliwe scenariusze rozwoju: od najbardziej optymistycznego po scenariusz zakładający, że nie zmienią się mechanizmy finansowania badań, a stan komercjalizacji badań pozostanie na niskim poziomie. W konsekwencji realizacji ostatniego, Polska stałaby się zaściankiem Europy pod względem innowacyjności przedsiębiorstw, co z kolei miałoby przełożenie na ogólny stan gospodarki, w której przemysł spożywczy pełni istotną rolę. Zdaniem koordynatora projektu, prof. Lecha Michalczuka (Instytut Ogrodnictwa) należy odrzucić dwie skrajne wizje rozwoju sektora, a skupić się na dwóch ‘środkowych’ scenariuszach, bo – jak twierdzi – choć dziś trudno wskazać technologie, które będą się rozwijać, to jest niemal pewne, że część z nich ma szanse na komercjalizację w polskich firmach.

 

Istotne z punktu widzenia rozwoju badań jest wprowadzenie zmian systemowych, które pozwolą na konsolidację sił różnych instytutów badawczych, przez co bardziej realny stanie się udział takich konsorcjów w dużych projektach, dających duże pieniądze na realizację badań.

 

Uczestnicy konferencji podkreślali fakt, że dotychczasowym nierozwiązanym problemem polskiego sektora spożywczego jest fakt, że nasze firmy nie zarabiają na gotowych produktach, a jedynie na sprzedaży surowców. Taka sytuacja oznacza w gruncie rzeczy mniejszy zysk dla przedsiębiorstw, a co za tym idzie, mniej środków własnych na innowacje.

 

Jeszcze innym problemem jest kwestia niepokojąco niskiego poziomu innowacji w sektorze spożywczym. Choć polskie produkty spożywcze są bardzo dobrze postrzegane w krajach Unii Europejskiej, gdzie trafia lwia część eksportu polskiego przemysłu spożywczego, to nie dzieje się to dzięki innowacyjności produktów, bo – jak pokazują badania – zaledwie 10% produkcji ma charakter innowacyjny. I właśnie ta niska innowacyjność stanowi zagrożenie dla przyszłej konkurencyjności. Polska – zdaniem prof. Andrzeja Babuchowskiego -  powinna koncentrować się na produkcji żywności wysokiej jakości, co z kolei wymaga wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Nie wygramy walki o rynek, skupiając się na sprzedaży surowców czy żywności średniej i niskiej jakości, bo tu mamy silnych rywali w postaci tańszych firm z państw gorzej rozwiniętych. Szansą dla Polski jest zatem specjalizacja produktów spożywczych.

 

Prezentacje:

[zobacz galerię]Zaawansowane Technologie - Newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem.


Konferencja Żywność i żywienie w XXI wieku

30 kwietnia kończy się realizacja foresightu Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju sektora spożywczego w Polsce (POIG, działanie 1.1.). Prezentacja i omówienie wyników dwuletnich badań odbędzie się podczas konferencji końcowej, która zaplanowana jest na 28 kwietnia 2011 roku. Przedstawiciele nauki, otoczenia biznesu i przedsiębiorcy spotkają się także w celu przedyskutowania mechanizmów kształtowania polityki rozwoju polskiej nauki o żywieniu i żywności oraz wdrażania innowacyjnych technologii w polskich firmach.

Konferencja odbędzie się w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, ul. Łucka 11.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o kontakt z Działem Promocji EEDRI , +48 426642246

Program konferencji:

10.30 - Rejestracja

11.00 - przywitanie uczestników konferencji

Referat wprowadzający:
Metoda foresight jako technika badań żywności i żywienia w XXI w. - Prof. E.Nebesny / Politechnika Łódzka

11.20
SESJA 1: Scenariusze rozwoju badań naukowych w zakresie technologii dla potrzeb przemysłu spożywczego
Moderator: prof. A.Babuchowski / Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiejprzy Unii Europejskiej   (Wydział ds. Rolnictwa i Rybactwa)

Referat wprowadzający: prof. Lech Michalczuk / Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

12.45 - Lunch

13.15
SESJA 2: Możliwości wdrożenia  nowych technologii żywności i żywienia w polskiej gospodarce
Moderator: prof. Stanisław Zięba / Rada Gospodarki Żywnościowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Referat wprowadzający: prof. Anna Rogut / Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZSeminarium „Miejsce regionu łódzkiego…”

Miejsce Regionu Łódzkiego w badaniach i zastosowaniach zaawansowanych technologii przemysłowych i ekologicznych – pod takim tytułem przebiegało seminarium, które odbyło się 30 marca 2011 w łódzkim Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ. Celem seminarium była prezentacja i omówienie wyników dwuletnich badań prowadzonych w ramach projektu Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz zastanowienie się nad miejscem Województwa Łódzkiego w tych badaniach i możliwościami ich wdrożenia z punktu widzenia regionalnego potencjału produkcyjnego i warunków otoczenia.

 

Na spotkanie, któremu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski przybyli przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorstw, otoczenia biznesu i administracji regionalnej. Otwierając seminarium Marszałek mówił, że dostrzega konieczność rozwoju innowacji w regionie, co będzie miało swoje przełożenie na podział środków w nowym okresie programowania. Wyraził też zainteresowanie cyklicznym organizowaniem tego typu spotkań. O potrzebie skuteczniejszego pozyskiwania pieniędzy unijnych na badania służące rozwojowi innowacji (także z takich źródeł jak 7.Program Ramowy) mówił prof. Bogdan Piasecki z Instytutu EEDRI.

 

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja prof. Anny Rogut (SWSPiZ / UŁ) na temat możliwości inteligentnej specjalizacji województwa. Pokazywała ona, że łódzkie nie region posiada przemysłów, które w wystarczającym stopniu absorbowałby zaawansowane technologie. A takie możliwości drzemią w różnych sektorach – od włókiennictwa po przemysł komputerowy. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa angażują najczęściej technologie dojrzałe, co nie daje możliwości wzrostu gospodarczego, a powoduje wzrost kapitałochłonności. Dlatego województwu jest potrzebna nowa diagnoza, która uwzględni możliwość rozwoju technologii wyłaniających się, młodych, które mogą być motorem dynamicznego wzrostu gospodarczego.

 

Zdaniem prof. Sławomira Wiaka z Politechniki Łódzkiej nie ma szans na rozwój regionu bez badań i idących za nimi wdrożeń. Ważne jest, aby szukać unikalnych szans, takich jak choćby projekt budowy dworca Fabrycznego czy stacji Kolei Dużych Prędkości. Jednakże same, nawet najpotężniejsze inwestycje też nie spowodują przemiany w region oparty na wiedzy bez współpracy różnych podmiotów: od wszystkich uczelni wyższych, instytucji otoczenia po jednostki administracji. Nie bez znaczenia pozostaje tu także kształcenie nowoczesnych kadr na poziomie szkół średnich i wyższych. Chociaż mamy kreatywną młodzież, to kompletnie nie umiemy z niej wydobyć liderów i nie potrafimy uczyć jej szukania szans – przekonywał prof. Wiak.

 

Z kolei prof. Maciej Zieliński z Europejskiego Centrum Ekohydrologii oparł się na rezultatach badań Stanford University, wg. których nowoczesne technologie to jedynie połowa sukcesu. Drugą stanowią idee. Dlatego – jego zdaniem – potrzebny jest dobry system, który pozwoli dobrze wykorzystać badania. Sprawą kluczową są także inwestycje w rozwój potencjału naukowo-badawczego i efektywniejsze niż dotychczas wykorzystanie środków europejskich – mówił z kolei prof. Bogdan Kruszyński z Politechniki Łódzkiej. Wydawanie pieniędzy na drobne inwestycje czy rozdrabnianie środków nie służy wzrostowi innowacyjności gospodarki.

 

Seminarium to było – w intencji jego organizatorów – pierwszym w cyklu spotkań służących realizacji idei inteligentnej specjalizacji województwa.

[zobacz galerię]Jem, by lepiej żyć - odcinek 10Prezentacja rezultatów projektu "Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju" w trakcie seminariów naukowych w Chinach

6 referatów naukowych w grupach tematycznych odpowiadających obszarom uwzględnionym w projekcie „Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju” mieli okazję wygłosić pracownicy Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB podczas wizyty w Chinach. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele współpracujących przedsiębiorstw. Podczas seminariów, które miały miejsce 23 -24 listopada 2010 r. W Nakinie i Szanghaju strona polska dodatkowo zaprezentowała zagadnienia dotyczące wyznaczania strategicznych kierunków badawczych z wykorzystaniem metod foresightu.
Wizyta została zorganizowana przy współpracy: Wydziału Promocji Handlu, Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju oraz Jiangsu Association
for Science and Technology (JAST) oraz przedstawicieli lokalnego Biura d/s Technologii i Nauki.

Tytuły referatów wygłoszonych podczas seminariów:

  • Mechatronic Systems for Industry and Research – dr inż. Jordan Mężyk
  • Advanced Surface Material Technologies– prof. Jerzy Smolik
  • Research-Test Apparatus and Specialised Technological Equipment – dr inż. Andrzej Majcher
  • Ecological Operational Liquids and Systems and Devices for Environment Protection – mgr inż. Karolina Świgoń
  • Industrial Safety Systems– dr inż. Andrzej Zbrowski
  • Application of Foresight Methods for the Determination of Strategic Research Directions – dr Beata Poteralska.


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletteremJem, by lepiej żyć - odcinek 9Forum Foresightowe

Zakończył się kolejny etap projektu Żywność i żywienie w XXI w – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. 17 września 2010 r. odbyło się Forum Foresightowe, podczas którego zostały zaprezentowane wyniki rund delfickich. Celem ich przeprowadzenia była ewaluacja hipotez dotyczących przyszłości sektora spożywczego w Polsce. Za badanie odpowiedzialny był zespół pracowników Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W forum wzięli udział przedstawiciele placówek naukowo-badawczych, instytucji i wyższych uczelni z całej Polski.

Wyniki badań – w ocenie realizatorów projektu – mogą przyczynić się do rozwoju wiedzy pozwalającej zdynamizować innowacyjność polskiej
gospodarki w tym sektorze, a jednocześnie zapewnić jego długoterminowy i zrównoważony rozwój.

Streszczenie wyników badań

Wielokierunkowa ocena hipotez pozwala określić wpływ wielu czynników na prawdopodobieństwo zaistnienia danego rozwiązania. Dwuetapowość metody delfickiej podyktowana jest dążeniem do uzyskania maksymalnie zbieżnych poglądów wśród respondentów biorących udział w badaniach.

W realizowanym projekcie przeprowadzenie drugiej rundy spowodowało istotne zwiększenie współczynnika koncentracji odpowiedzi na hipotezy, które po pierwszej rundzie cechowała najmniejsza spójność w ocenie. Uzyskane w ten sposób wyniki były podstawą do wyznaczenia średnich ocen dla każdej z hipotez w kilku blokach grupujących powiązane kryteria oceny. Otrzymano w ten sposób informacje o pewnych tendencjach w postrzeganiu przyszłości żywności w Polsce. Jedną z nich była duża otwartość respondentów na nowe obszary technologii żywności, dotyczące chociażby nanotechnologii i żywności modyfikowanej genetycznie. Czas zaistnienia tych rozwiązań oceniono jako możliwy w dość odległej perspektywie, co wynika z tego, iż w chwili obecnej nie są one łatwo dostępne, jednak respondenci nie wykluczyli całkowicie prawdopodobieństwa ich upowszechnienia. Otwartość na powyższe rozwiązania przejawiała się ich uznaniem za relatywnie bardziej innowacyjne, zatem mające potencjał udoskonalania produktów i procesów, w porównaniu do pozostałych hipotez. Kierunki innowacyjne, co do których nie znamy odpowiedzi na wszystkie ich aspekty i towarzyszące im wątpliwości, spotkały się z mniejszym zaufaniem do bezpieczeństwa ich stosowania. Respondenci widzą zatem pewne ryzyko ich stosowania, jednocześnie oczekują postępu technik analitycznych i modelowych, badań symulacyjnych, które pozwoliłyby potwierdzić pełne bezpieczeństwo stosowania innowacyjnych rozwiązań.

     Odmiennie natomiast, hipotezy, które zostały ocenione jako mało innowacyjne, związane chociażby z produkcją żywności dietetycznej czy wygodnej, a także ze znakowaniem produktów żywnościowych cechowały się nieodległym, w ocenie respondentów, czasem ich upowszechnienia oraz wysokim zaufaniem do ich bezpiecznego stosowania.

     Stosunkowo mało optymistyczna była ocena respondentów w odniesieniu do wzrostu konkurencyjności polskich firm w wyniku wprowadzenia proponowanych rozwiązań, co można odczytywać jako przekonanie, że nasza gospodarka w przyszłości będzie stale na pozycji ścigającego czołówkę państw wysokorozwiniętych. Analiza wyników pokazała natomiast bardziej optymistyczną ocenę rozwoju rynku pracy, przy czym respondenci uznali jako rozwiązania bardziej korzystne dla tego kryterium te, które są mniej innowacyjne, bardziej dostępne, co do których mają bardziej sprecyzowaną opinię na temat niezbędnych kwalifikacji. W przekroju ewaluowanych hipotez widać mało optymistyczny pogląd dotyczący braku barier zarówno organizacyjnych, finansowych i prawnych, zatem większość rozwiązań będzie wymagało odpowiedniego potencjału przedsiębiorstw, które będą chciały dane rozwiązanie zastosować. Dość nisko oszacowane zostały również korzyści społeczne wynikające z upowszechniania się zaproponowanych hipotez, na tym tle szczególnie niekorzystnie została oceniona grupa hipotez związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, natomiast relatywnie lepiej oceniono po tym względem obszar hipotez związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zarządzaniem produkcją. Taka ocena nie miała jednak bezpośredniego przełożenia na ponoszone koszty społeczne, które zostały ocenione jako niewysokie niezależnie od bezpieczeństwa czy niskich korzyści z rozwiązania.

     Zebrane i omówione wyniki będą podstawą do sporządzenia scenariuszy rozwoju sektora spożywczego w Polsce.Jem, by lepiej żyć - odcinek 8Seminarium metodologiczne

Wstępna ocena materiałów zawierających inwentaryzację technologii stosowanych w przemyśle włókienniczym, będącej punktem wyjścia do opracowania raportu Wytyczne metodologiczne dla foresightu technologicznego w zakresie nowoczesnych technologii dla włókiennictwa była głównym tematem seminarium, które odbyło się w 11 października 2010r. w Instytucie EEDRI w związku z realizacją projektu Nowoczesne technologie dla przemysłu włókienniczego. Szansa dla Polski.

 

Współautor* założeń metodologicznych, prof. B.Piasecki przedstawił założenia metodologii foresightu z wykorzystaniem metody badań normatywnych, to jest metody technologii krytycznych i metody rund delfickich. W uzasadnieniu powiedział, że umożliwi ona dokonanie szerokiej charakterystyki technologii z zastosowaniem różnych kryteriów prac badawczych oraz z punktu widzenia warunków wdrażania nowych technologii. Przedstawił także procedury oceny technologii. Szczególną uwagę zwrócił na identyfikację poziomu wiedzochłonności, potencjału badawczego i potencjału wzrostu. Ocena stopnia, w jakim każda z technologii spełnia powyższe kryteria wyrażona będzie w postaci odpowiednich wskaźników.

 

Seminarium zakończone zostało przyjęciem wniosków co do dalszych etapów i tempa prac  związanych z realizacją tego niezwykle ważnego dla przyszłości włókiennictwa projektu.

 

W seminarium, poza członkami konsorcjum uczestniczyli goście: Iwona Nowicka z Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Zaręba z Departamentu Gospodarki Ministerstwa Gospodarki oraz pracownicy naukowi związani z przemysłem włókienniczym i przedsiębiorcy.

 

*) Drugim współautorem raportu jest prof. Anna Rogut


[zobacz galerię]


NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.