Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

Study on the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014

LandOnline – Transnationales Netzwerk fur Erneuerbare Energien und Speichertechnologien (2014-2015)

Women Entrepreneurs in Europe (2014) 

Study on payment market in Europe (2013)

Regional Innovation Monitor 2013-2014 – RIM Plus (2013-2015)

Impact assessment study on a new initiative to eliminate obstacles to the use of motor vehicle spreviously registered in another Member States (2013)

Study on the apprenticeship supply in Member States (2011)

Restructuring In SMEs. Guideline for Qualitative Field research

Evaluation of Member State Policies to facilitate access to finance for SMEs **Poland**

Future initiative concerning the registration of cars previously registered in another Member State

Chemicals substitution in the European SMEs. (Substytucja niebezpiecznych związków chemicznych w europejskich MSP).

Analysis of support measures for business creation following restructuring. (Analiza działań podjętych w celu wspierania procesu tworzenia nowych przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji)

Employment Initiatives for an Ageing Workforce in the New Member States Plus Romania and Bulgaria. (Wsparcie zatrudniania starszych pracowników w krajach – nowych członkach Unii Europejskiej plus Rumunia i Bułgaria)

The social insurance system for young entrepreneurs and their spouses. (System ubezpieczeń społecznych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i ich współmałżonków)

Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe. (Badanie sektora europejskich firm społecznych. Doświadczenia funkcjonowania i polityka wsparcia)

Cluster mapping report for Poland. (Raport mapowania klastrów w Polsce)

Diversification of labour and human resources. (Dywersyfikacja pracy i zasobów ludzkich)

Assessment of Obligatory Tools in the Area of Safety TCL (Textile – Clothing – Leather). (Włókiennictwo-odzież-skóra. Ocena instrumentów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa TCL)

The Economic effects of seasonal migration on the Dutch economy. (Ekonomiczne skutki migracji sezonowych dla gospodarki Holandii)

Providing reasonable accommodation for persons with disabilities in the EU - best practices and financing schemes. (Dostosowanie miejsc pracy i zatrudnianie niepełnosprawnych w Unii Europejskiej)

Industry of stove-fitters. (Sytuacja zakładów zduńskich)

Access to the standarisation in Europe. (Instrumenty standaryzacji w Europie)

Doświadczenia wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji.

Representativeness of business organizations for SME in the EU. (Organizacje przedsiębiorców zrzeszające MSP w Unii Europejskiej)

Benchmarking efektywności regionalnych struktur zarządzających, wdrażających i monitorujących rozwój innowacji w województwie śląskim.

Study on non-legislative indicatives for companies to promote gender equality at the work. (Pozaprawne inicjatywy na rzecz równości płci w miejscu pracy)

Interaction between Local Employment Development and Corporate Social Responsibility

Completion of an order within the confines of the project ‘Representativeness of business organisations for SMEs in the EU Mamber States’

Representativeness of business organizations for SME in the EU

SME-Performance Review

MICREF - Database on MICroeconomic REForms in product markets for European Commission 

Contributions in the projekct Internationalisations of EU SMEs to third countries

Acces to finance EM18016, part.1

A benchmark on labor statistic regarding in Dutch retail sector

Poland Land Armament Sector (LAS); research activities  preparing the country report for Poland on Polish LAS

Study on the apprenticeships supply in Member States

Ex-post strategic evaluation of the NMP theme In the ERA and international context.
Study on the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014

W okresie 2013 – 2014 Instytut EEDRI zrealizował, jako członek konsorcjum, którego liderami jest Panteia Group (Belgia) oraz CSES (Wielka Brytania), prace badawcze w ramach zamówionego przez Komisję Europejską badania Study on the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014. Zakres prac objął pomiar czasu trwania  procesów związanych z uruchamianiem fazy operacyjnej  działalności firm w wybranych sektorach gospodarki, wraz z przykładowymi studiami przypadku oraz wskazaniem dobrych praktyk.
 


 

 
Regional Innovation Monitor 2013-2014 – RIM Plus.

Instytut EEDRI zaangażowany jest od 2013 roku w realizację prac, których celem jest stała aktualizacja portalu Regional Innovation Monitor Plus (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/monitor/) , prowadzonego pod auspicjami Komisji Europejskiej. Zakres działań Instytutu obejmuje aktualizację treści profili innowacyjnych sześciu polskich województw. Instytut realizuje prace jako członek konsorcjum, którego liderem jest Technolopolis Group Belgium. Prace rozpoczęły się w roku 2013 i trwać będą do roku 2015.
Restructuring In SMEs. Guideline for Qualitative Field research

Projekt realizowany przez Kingston University/Small Business Research Centre

Celem stworzenia raportu było przyczynienie się do wypełnienia luki w wiedzy na temat rodzajów restrukturyzacji w MSP oraz sprawdzenie czynników, przyczyn i procesów restrukturyzacji oraz jej efektów w zakresie konkurencyjności i zatrudnienia.

Raport końcowy

Okres realizacji: lipiec 2012

powrót
Evaluation of Member State Policies to facilitate access to finance for SMEs **Poland**

Usługa badawcza polegała na przygotowaniu krajowego raportu, którego jednym z głównych celów była identyfikacja, sprawdzenie i zastosowanie metodologii dla oceny wydajności, użyteczności, trwałości, skuteczności i wpływu istniejących unijnych programów na ułatwianie dostępu polskich MSP do funduszy europejskich.

Okres realizacji: 2012

powrót
Future initiative concerning the registration of cars previously registered in another Member State

Projekt realizowany przez EIM Business & Policy Research na zlecenie DG Enterprise and Industry przy Komisji Europejskiej.

Ogólnym celem tego badania był przegląd aktualnej sytuacji w 27. krajach członkowskich UE z jednoczesnym oszacowaniem wpływów wariantów strategicznych zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Okres realizacji: 2011

powrót
Chemicals substitution in the European SMEs. (Substytucja niebezpiecznych związków chemicznych w europejskich MSP).

Badania prowadzone na zlecenie EIM Business & Policy Research (Holandia) miały na celu:

 • analizę wykorzystania, przez europejskich producentów chemikaliów, ich przetwórców oraz końcowych użytkowników, szkodliwych i niebezpiecznych substancji chemicznych i zastąpienie ich substancjami bardziej przyjaznymi dla środowiska (przy jednoczesnym zachowaniu tych samych walorów użytkowych produktu finalnego) lub zmniejszenie zakresu ich stosowania,
 • identyfikację czynników zewnętrznych determinujących proces substytucji tych substancji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Istota usługi badawczej polegała na identyfikacji i zbadaniu polskich firm redukujących zakres wykorzystania szkodliwych i niebezpiecznych substancji chemicznych (także przez ich substytucję) i włączenie wyników tych badań do opracowania przygotowywanego przez zespół ekspertów innych krajów europejskich. powrót
Analysis of support measures for business creation following restructuring. (Analiza działań podjętych w celu wspierania procesu tworzenia nowych przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji)

 • zaznajomienie się z procesami restrukturyzacji europejskich sektorów gospodarczych (włączając uwarunkowania prawne, społeczne, ekonomiczne i inne),
 • identyfikację i upowszechnienie podejmowanych w tych sektorach działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy, zarówno w wyniki zmian w profilu kwalifikacji pracowników, jak i w wyniku podejmowanej przez nich samodzielnej działalności gospodarczej, w tym samozatrudnienia.

Istota usługi badawczej polegała na:

 • inwentaryzacji polskich opracowań dotyczących restrukturyzacji różnych sektorów gospodarki wraz z działaniami wspierającymi tworzenie nowych miejsc pracy,
 • inwentaryzacji polskich ‘dobrych praktyk’ w tej dziedzinie,
 • przygotowaniu szczegółowej analizy wybranej ‘dobrej praktyki’,
 • opracowaniu syntetycznego raportu krajowego,
 • prezentacji rezultatów badań na forum EMCC Company Network Seminar “Business creation as a result of restructuring processes”

powrót
Employment Initiatives for an Ageing Workforce in the New Member States Plus Romania and Bulgaria. (Wsparcie zatrudniania starszych pracowników w krajach – nowych członkach Unii Europejskiej plus Rumunia i Bułgaria)

Badania prowadzone na zlecenie Austian Institute for Small Business Research (Austria), finansowane przez The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions miały na celu:

 • inwentaryzację instytucjonalnych i programowych ram wspierających wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 50 i więcej lat (50 plus) oraz wskazanie najważniejszych inicjatyw w tym zakresie,
 • identyfikację i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób starszych.

Istota usługi badawczej polegała na:

 • stworzeniu krajowej bazy danych, która zawierała polskie instytucje, dokumenty strategiczne i operacyjne oraz inicjatywy (programy i projekty) mające na celu aktywizację zawodową osób starszych,
 • inwentaryzacji polskich ‘dobrych praktyk’ w tej dziedzinie,
 • opracowaniu raportu krajowego,
 • prezentacji rezultatów badań na forum międzynarodowym w ramach seminariów organizowanych przez Austian Institute for Small Business Research.

powrót
The social insurance system for young entrepreneurs and their spouses. (System ubezpieczeń społecznych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i ich współmałżonków)

Badania prowadzone na zlecenie Company Reporting Ltd (Wielka Brytania) miały na celu:

 • ocenę poziomu nakładów inwestycyjnych na działalność badawczo-rozwojową firm giełdowych w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich,
 • przygotowanie listy rankingowej badanych firm.

Istota usługi badawczej polega na ocenie rocznych sprawozdań finansowych firm wybranych polskich przedsiębiorstw i przygotowaniu informacji niezbędnych do stworzenia ostatecznej listy rankingowej. powrót
Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe. (Badanie sektora europejskich firm społecznych. Doświadczenia funkcjonowania i polityka wsparcia)

Badania prowadzone na zlecenie Austian Institute for Small Business Research (Austria) miały na celu:

 • charakterystykę firm społecznych w Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Turcji,
 • identyfikację krajowych i regionalnych działań wspierających powstawanie i funkcjonowanie sektora społecznego,
 • inwentaryzację ‘dobrych praktyk’ w zakresie wspierania firm społecznych,
 • opracowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, wskazujących kierunki i formy wspierania sektora społecznego w przyszłości.

Istota usługi badawczej polega na przygotowaniu charakterystyki sektora społecznego w Polsce w tym: analizy uwarunkowań legislacyjnych, identyfikacja najlepszych firm społecznych w Polsce oraz działań wspierających ich powstawanie i funkcjonowanie. powrót
Cluster mapping report for Poland. (Raport mapowania klastrów w Polsce)

Badania prowadzone na zlecenie Oxford Research AS (Norwegia) miały na celu:

 • stworzenie mapy polskich klasterów (istniejących i planowanych),
 • analizę i ocenę działań podejmowanych przez organy administracji publicznej szczebla centralnego i regionalnego wspierających inicjatywy klasterowe.

Istota usługi badawczej polegała na przygotowaniu polskiej mapy inicjatyw klasterowych i sprzyjającej im pomocy publicznej. powrót
Diversification of labour and human resources. (Dywersyfikacja pracy i zasobów ludzkich)

Badania prowadzone na zlecenie EIM Business & Policy Research (Holandia) miały na celu ocenę działań podejmowanych przez unijne przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorców w zakresie:

 • wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zarządzaniu produkcją,
 • rozwoju zasobów ludzkich (kształcenie, dokształcanie, przekwalifikowanie, tworzenie warunków do podejmowania nauki),
 • tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi międzynarodowych i wielokulturowych zespołów pracowniczych,
 • oceny programów i działań podejmowanych przez organizacje przedsiębiorców na rzecz dywersyfikacji pracy i zasobów ludzkich.

Istota usługi badawczej polegała na podjęciu badań ankietowych w polskich przedsiębiorstwach pozwalających na ocenę umiejętności zarządzania rozwojem zasobów ludzkich w tych przedsiębiorstwach oraz na przygotowaniu raportu krajowego wyników tych badań. powrót
Assessment of Obligatory Tools in the Area of Safety TCL (Textile – Clothing – Leather). (Włókiennictwo-odzież-skóra. Ocena instrumentów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa TCL)

Badania prowadzone na zlecenie Przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE, poległy na przygotowaniu analizy stopnia przestrzegania dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa produktów włókienniczych, odzieżowych i skórzanych kierowanych na rynek unijny przez producentów unijnych i z krajów trzecich. Sporządzona opinia pełniła także rolę wspierającą dla „Petycji na rzecz certyfikowanej jakości wyrobów tekstylnych, odzieżowych i skórzanych”, skierowanej przez stowarzyszenie ACTE do Komisji Europejskiej. Istota usługi badawczej polegała na przygotowaniu analizy polskich aktów prawnych oraz podstawowych dyrektyw i rozporządzeń unijnych, stanowiących podstawę działań w zakresie produkcji i handlu artykułami włókienniczymi, odzieżowymi i skórzanymi na terenie Unii Europejskiej. W ekspertyzie dokonano analizy założeń dyrektywy o substancjach i preparatach chemicznych, oznakowaniach CE i znaków ekologicznych oraz działań organów kontroli i laboratoriów. Ekspertyza wykazała spójność polskiego systemu prawnego w obszarze TCL z systemem europejskim. Powodem nieprzestrzegania wymagań stawianych wobec artykułów włókienniczych pochodzących spoza terenu Polski jest niski poziom świadomości i wiedzy, zarówno importerów jak i konsumentów. Niepokojący jest fakt dokonywania wyrywkowej kontroli toksyczności tkanin, odzieży, obuwia dopiero po ich wprowadzeniu na rynek. Postuluje się powołanie Centrum Badawczo –Informacyjnego TCL oraz jednoznaczne sprecyzowanie zawartości, jakie winy zawierać znaki informacyjne w obrocie towarowym UE. powrót
The Economic effects of seasonal migration on the Dutch economy. (Ekonomiczne skutki migracji sezonowych dla gospodarki Holandii)

Badania prowadzone na zlecenie EIM Business & Policy Research (Holandia) miały na celu ocenę wpływu swobodnego przepływu siły roboczej w Europie na gospodarkę Holandii. Istota usługi badawczej polegała na przeprowadzeniu badań zmierzających do oceny skali i dynamiki migracji zarobkowej obywateli Polski do Holandii. Ocenę dokonano na podstawie materiałów statystycznych GUS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Analiz Sejmowych i odpowiednich instytutów badawczych oraz opinii ekspertów. W wyniku badań i analiz zbudowano wizerunek polskiego migranta zarobkowego. powrót
Providing reasonable accommodation for persons with disabilities in the EU - best practices and financing schemes.

(Dostosowanie miejsc pracy i zatrudnianie niepełnosprawnych w Unii Europejskiej) Badania prowadzone na zlecenie Austrian Institute for Small Business Research (Austria) miały na celu:

 • ocenę dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • inwentaryzację ‘dobrych praktyk’ obserwowanych w poszczególnych krajach i ich popularyzację na terenie całej Unii Europejskiej.

Istota usługi badawczej polegała na analizie (na podstawie studiów literaturowych i wywiadów prowadzonych w zakładach pracy chronionej, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych i w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) warunków zatrudniania osób fizycznie i psychicznie niepełnosprawnych w Polsce. powrót
Industry of stove-fitters. (Sytuacja zakładów zduńskich)

Badania prowadzone na zlecenie Austrian Institute for Small Business Research (Austria) miały na celu dokonanie pogłębionej analizy stanu zawodu zduna w Polsce i na Ukrainie. Istota usługi badawczej polegała na analizie obecnej kondycji i przyszłości firm zduńskich. Podstawą analizy były badania ankietowe przeprowadzone wśród rzemieśnikków -właścicieli zakładów zduńskich w Polsce i na Ukrainie, dotyczące kondycji finansowej ich zakładów, możliwości kształcenia w zawodzie zduna, uzyskiwania tytułów czeladnika i mistrza zduńskiego. Równocześnie zebrane zostały informacje na temat programów nauczania zawodu w szkołach zawodowych. powrót
Access to the standarisation in Europe. (Instrumenty standaryzacji w Europie)

Badania prowadzone na zlecenie EIM Business & Policy Research (Holandia) miały na celu ustalenie stopnia włączenia się europejskich przedsiębiorców w proces tworzenia i wdrażania norm oraz standardów regulujących różne obszary działalności gospodarczej. Istota usługi badawczej polegała na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów w wybranych polskich przedsiębiorstwach uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem w procesach normalizacji i standaryzacji podejmowanych w Unii Europejskiej. powrót
Doświadczenia wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji.

Badania realizowane wspólnie z PSDB WYG International, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki. Celem badania była identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych rozwiązań w organizowaniu i wdrażaniu regionalnych strategii innowacji oraz w budowie regionalnych systemów innowacji przez władze samorządowe w Polsce. powrót
Representativeness of business organizations for SME in the EU.

(Organizacje przedsiębiorców zrzeszające MSP w Unii Europejskiej) Badania prowadzone na zlecenie EIM Business & Policy Research (Holandia) miały na celu:

 • uzyskanie dokładnych informacji na temat struktur organizacji biznesowych zrzeszających przedsiębiorców w 27 krajach UE,
 • przygotowanie bazy danych kluczowych organizacji biznesowych reprezentujących MSP.

Istota usługi badawczej polegała na:

 • charakterystyce stanu i kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (analiza danych statystycznych),
 • przygotowaniu bazy polskich organizacji biznesowych zrzeszających małe i średnie firmy,
 • przeprowadzeniu wywiadów w tych organizacjach na temat skali, charakteru i rodzaju prowadzonej przez nich działalności i usług świadczonych dla MSP w Polsce.

powrót
Benchmarking efektywności regionalnych struktur zarządzających, wdrażających i monitorujących rozwój innowacji w województwie śląskim.

Badania realizowane wspólnie z PSDB WYG International, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2.2. Celem badania jest zdobycie wiedzy, która będzie stanowić kluczowy element dalszego rozwoju struktur odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie regionalnej strategii innowacji, i tym samym za rozwój regionalnego systemu innowacji, a w szczególności:

 • zebranie informacji na temat procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za wskazane procesy,
 • uzyskanie wiedzy na temat możliwych rozwiązań organizacyjnych, strukturalnych oraz planowanych działań, stosowanych w zarządzaniu, wdrażaniu i monitorowaniu regionalnych strategii innowacji w wybranych polskich województwach na obecnym etapie wdrażania regionalnych strategii innowacji,

W rezultacie prowadzonych badań, dla województwa śląskiego opracowane zostaną modele:

 • zarządzania, wdrażania i monitorowania regionalnej strategii innowacji w województwie śląskim,
 • rozwoju regionalnego systemu innowacji.

Przygotowane zostaną również rekomendacje dotyczące postępowania przy ich wdrażaniu do praktyki gospodarczej. powrót
Study on non-legislative indicatives for companies to promote gender equality at the work. (Pozaprawne inicjatywy na rzecz równości płci w miejscu pracy)

Badania prowadzone na zlecenie Austrian Institute for SME Research (Austria) miały na celu identyfikację najciekawszych inicjatyw podejmowanych w krajach Unii Europejskiej i w regionach, promujących i zachęcających do upowszechnienia zasady równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Chodziło o zebranie podejmowanych w tym względzie działań, wybiegających poza zapisy Kodeksu Pracy, umożliwiających realizowanie się w miejscu pracy, niezależnie od płci i obowiązków rodzinnych związanych z opieką nad dziećmi, podejmowaniem nauki, podnoszeniem kwalifikacji czy awansowaniem na kierownicze stanowiska. Istota usługi badawczej polega na przygotowaniu raportu krajowego (na podstawie studiów literaturowych i badań ankietowych) pokazującego dobre praktyki stosowane w polskich przedsiębiorstwach. powrót

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.