Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

foto

Rogut A., Piasecki B. (red.), (2015), Zarządzanie zmianą technologiczną w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym
SAN, Łódź.

Pobierz dokument PDF

foto

Fabińska M., Czyż P.(2011), Przedsiębiorczość akademicka w praktyce,
SWSPiZ, Łódź.

Pobierz dokument PDF

foto

Michalczuk L.(2011), Żywność i żywienie w XXI wieku - Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, SWSPiZ, Łódź.
Autorzy publikacji prezentują scenariusze rozwoju polskiego sektora spożywczego dla 6 obszarów, takich jak na przykład: innowacyjne surowce i produkty; bezpieczeństwo żywności; żywienie i zdrowie człowieka, 143 str.

Pobierz dokument PDF

foto

Rogut A.(2011), Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu, SWSPiZ, Łódź.
Publikacja omawia obecną pozycję konkurencyjną polskiego sektora rolno-spożywczego wraz z jego potencjałem absorpcyjnym na tle sytuacji w Unii Europejskiej, również prezentuje założenia dla polityki innowacyjnej oraz wnioski dla przyszłych działań firm i jednostek działających w tym sektorze, 95 str.


Pobierz dokument PDF

Koziołkiewicz M. i in.(2011), Żywność i żywienie w XXI wieku - Strategiczny program badawczy, SWSPiZ, Łódz.
Publikacja jest wynikiem pracy zespołu Politechniki Łódzkiej w /projekcie Żywność i żywienie w XXI wieku – rozwój polskiego sektora spożywczego/. Prezentuje strategie rozwoju dla poszczególnych obszarów technologicznych, 82 str.

Pobierz dokument PDF

Fabińska M.(2011), Akademia Zarządzania Innowacjami - Doświadczenia projektowe, SWSPiZ, Łódź.
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poprzez umiejętnego zarządzanie innowacjami na poziomie pracowników może korzystnie wpłynąć na sytuację firmy.

Pobierz dokument PDF

foto

Fabińska M., Guderska E., Kubiak K., Czyż P. (2010), Akademia Zarządzania Innowacjami materiały szkoleniowe, SWSPiZ, Łódź.

 

Pobierz dokument PDF

foto

Rogut A. (red.)(2009), Governance - współczesne trendy zarządzania regionem, SWSPiZ, Łódź.
Autorzy publikacji przybliżają tematykę governance. Podają też propozycję wskaźników pomiaru jakości dobrego współrządzenia regionalnym systemem innowacji - konkretne rozwiązania i rekomendacje w zakresie ich zastosowania. 132 str.

Pobierz dokument PDF

foto

Piasecki B., Kubiak K. (red.)(2009), Partnerstwo dla innowacji, SWSPiZ, Łódź.
Książka ukazuje podstawowe uwarunkowania i zależności, mające wpływ na rozprzestrzenienie się wiedzy, sprzyjającej kreowaniu innowacji. Autorami rozważań są naukowcy i praktycy z Bułgarii, Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. 472 str.

Pobierz dokument PDF

foto

RIS Evaluation Tool Box.
Materiał opracowany w ramach projektu Metodyka ewaluacji interwencji publicznej zorientowanej na podnoszenie efektywności Regionalnaych Systemów Innowacji.

Pobierz dokument PDF

foto

Rogut A. (2008), Kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego do 2020,
SWSPiZ, Łódź.

 

Pobierz dokument PDF

foto
Welfe W., Świeczewska I., Florczak W., Karp P.(2008), Rozwój regionalny - ujęcie ekonometryczne,SWSPiZ, Łódź.
Przedmiotem publikacji są wyniki analiz i prognoz wariantowych rozwoju regionu łódzkiego w kontekście zmian zachodzących w gospodarce światowej i krajowej oraz oczekiwań eksperckich określajacych możliwości województwa łódzkiego, 200 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Świeczewska I. Stempień J.R., (2008), Profil technologiczny województwa łódzkiego, SWSPiZ, Łódź.
Publikacja zawiera profil technologiczny województwa łódzkiego w latach 2003-2006 i zarazem jest próbą wskazania głównych kierunków jego rozwoju w latach 2007-2010, 120 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Mazurek B. (2008), Model transferu wiedzy i technologii, SWSPiZ, Łódź.
Publikacja prezentuje model powstały w oparciu o wyniki badań czynników konkurencyjności 500 firm z sektora MSP, 89 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A. , Piasecki B.(2008), Regional Innovation Strategy for the Łódź Province, SWSPiZ, Łódź.
Najnowsza Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego w języku angielskim, 145 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A, Piasecki B.(2008), Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego, SWSPiZ, Łódź.
Najnowsza Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego, 145 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Zalewski M. (red.) (2008), Perspektywy zrównoważonego rozwoju regionu łódzkiego: szanse i zagrożenia, SWSPiZ, Łódź.
Opracowanie wskazuje technologie, które mogą zdynamizować wzrost ekonomiczny regionu łódzkiego i są one zarazem zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, 60 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Michalczuk L.(2008), Pozycjonowanie technologii, SWSPiZ, Łódź.
Wyniki priorytetyzacji technologii w Regionie Łódzkim w obszarach: ochrony środowiska, usług dla ochrony zdrowia, biotechnologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mechatroniki, przemysłu rolno-spożywczego, włókiennictwa i  tekstyliów, 62 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Piasecki B., Kubiak K. (2008), Mechatronika. Poradnik przedsiębiorcy, SWSPiZ, Łódź.
Publikacja zawiera uwagi o kierunkach rozwoju mechatroniki oraz tworzenia i przyszłości łódzkiego klastra mechatroniki, 151 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A., Piasecki B. (2008), Delphi.Technologie przyszłości, SWSPiZ, Łódź.
Książka prezentuje rezultaty projektu Regionalny Foresight Technologiczny i jest próbą odpowiedzi na pytania o czynnikach decydujących o przewadze Regionu Łódzkiego oraz jego potencjale i możliwościach dojścia do założonych celów, 147 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Fabińska M., Piasecki T.(2008), Raport z benchmarkingu regionalnego, SWSPiZ, Łódź.
Przedmiotem opracowania jest porównanie jakości czynników lokalizacyjnych w województwie łódzkim z innymi regionami. Dokonanie szczegółowej analizy umożliwiło wykorzystanie benchmarkingu regionalnego, 118 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A., Piasecki A. (2007), LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. SWSPiZ, Łódź.
Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny.

Pobierz dokument PDF

foto

Michalczuk L., (red.)(2007), Loris Wizja. Regionalny foresight technologiczny. SWSPiZ, Łódź.
Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy o województwie łódzkim i technologiach istotnych z punktu wiedzenia rozwoju gospodarki regionu.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A. (2007), Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych, SWSPiZ, Łódź.
Publikacja zawieraanalizę i modele współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, a przedsiębiorstwami sektora tekstylno-odzieżowego, 29 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Kosińska S.(2007), Poziom innowacyjności firm z sektora tekstylno-odzieżowego w województwie łódzkim. Zarządzanie innowacjami, SWSPiZ, Łódź.
Publikacja stanowi podsumowanie audytu technologicznego i innowacyjnego firm włókienniczo-odzieżowych województwa łódzkiego. Jednym, 62 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Piasecki B.(2007), Regionalny foresight technologiczny przemysłu włókienniczo-odzieżowego, SWSPiZ, Łódź.
Opracowanie zawiera metodykę badań oraz wyniki badań regionalnego foresightu technologicznego przemysłu włókienniczo-odzieżowego, 40 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A., Piasecki B.(2007), Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier, SWSPiZ, Łódź.
To pierwsza książka przedstawiająca rezultaty projektu LORIS TEX, zawierająca charakterystykę potrzeb innowacyjnych potrzeb regionalnych firm włókienniczo-odzieżowych oraz prezentująca najważniejsze bariery rozwojowe, 120 str.

Pobierz dokument PDF

foto

Rogut A., Piasecki B. (2007), Transformation of textile and clothing industry from a labour intensive into knowledge based. Synthehis, SWSPiZ.
Publikacja w języku angielskim zawiera syntezę wyników projektu Loris Tex, 69 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A., Piasecki B. (2007), Transformacja regionalnego przemysłu włókienniczo-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny. Synteza, SWSPiZ, Łódź.
Książka jest raportem zawierającym syntezę wyników projektu Loris Tex, 69 str.

Pobierz dokument PDF

foto

Krucińska I. (2007), Diagnoza potencjału jednostek badawczo-rozwojowych i procesu komercjalizacji badań, SWSPiZ, Łódź.
"Tekstylia są wszechobecne we współczesnym świecie. Zaspokajają niezliczone społeczne i indywidualne potrzeby. (…). Globalna pozycja tekstyliów i wartość ich rynku będzie rosła w przewidywalnej przyszłości" – fragment książki, 129 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A. (2007), Barwy włókiennictwa. Potencjał przemysłu włókienniczo-odzieżowego w województwie łódzkim, SWSPiZ, Łódź.
Książka prezentuje regionalne środowisko włókienniczo-odzieżowe oraz szanse i zagrożenia dla tego przemysłu, 139 str.

Pobierz dokument PDF

foto
Rogut A. (2007), Strategia przekształceń przemysłu włókienniczo-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny. SWSPiZ.
Raport jest szczegółową prezentacją szans i zagrożeń dla przemysłu włókienniczo-odzieżowego, płynących z globalizacji rynków i liberalizacji światowego obrotu handlowego tekstyliami. Publikacja zawiera 47 str.

Pobierz dokument PDF

foto

Ignasiak B. (2007), Analiza doświadczeń regionów europejskich, które przekształciły przemysł tekstylno-odzieżowy z pracochłonnego w naukochłonny..., SWSPiZ, Łódź.
Celem "Analizy" było wskazanie form współpracy między sferą badawczo-rozwojową i przemysłową oraz sposobów podnoszenia innowacyjności technologicznej firm, 39 str.

Pobierz dokument PDF

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.